ಚೆನೆಹೀ ಮೋರ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ (ಅಸ್ಸಾಮಿ)

ಚೆನೆಹೀ ಮೋರ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ, ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ
ಚೆನೆಹೀ ಮೋರ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ                     || ಪ ||

ಜನಮರೆ ಪರಾ ಯಿಖನಿ ದೇಶರ
ಬಾಯು ಪಾನಿ ಪಾಯಿ ಹಲೋಯೆ ಡಾಣರ
ಸಿಖನಿ ದೇಶರ ಹಕೆ ಯಾಚಿಮ ಪರಾಣ
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಿಂದು ಆಮಿ ಬೀರ ಸಂತಾನ
ಚೆನೆಹೀ ಮೋರ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ                      || 1 ||

ಹಿಯಾರ ಶೋಶಿತ ಢಾಲಿ ಟೋಪೆ ಟೋಪೆ
ಗಢಿಮ ಪೂಜಾರ ಬೆದೀ ಆಯಿರ ಹಕೆ
ಆಗುವಾಮ ಸಕಲೋವೆ ಏಕೆಲಗೆ
ಜನನೀರ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬೀರ ಸಂತಾನ
ಚೆನೆಹೀ ಮೋರ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ                      || 2 ||

ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆಛೆ ಯಾರ ಬೀರ ಸಂತಾನ
ಆಜಿ ಕಿಯ ಹಯ ತಾರ ಅತ ಅಪಮಾನ
ಗುಚಾಮ ಯಾತನಾ ಆಯಿ ಬಢಾಮ ಸನ್ಮಾನ
ಭಾರತರ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬೀರ ಸಂತಾನ
ಚೆನೆಹೀ ಮೋರ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ                     || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code