ಜಯತು ಭಾರತೀ ಜಯತು ಜನನೀ (ಅಸ್ಸಾಮಿ)

ಜಯತು ಭಾರತೀ ಜಯತು ಜನನೀ
ಆಮಾರ ಪ್ರಾಣರೋ ಪ್ರಾಣ
ಭಾರತ ಮಾತಾ ಮಹಾನ              || ಪ ||

ಹೆಜಾರ ಯುಗರ ಸೊನಾಲಿ ಬತರಾ
ಪಾಂಬ ಯುತ ಸೇಯಿ ಠಾಯಿ…… |
ಏಕತಾರೆ ರಾಖಿ ಸಬಾಕೊ ಆಬರಿ
ಸೇಯಿ ದೇಶ ಮೋರ ಆಯಿ……. |
ಮುಖರಿತ ಕರಿ ಜೌದಿಶೆ ಬಾಜೆ
ಮಹಾ ಮಿಲನರ ಗಾನ
ಭಾರತ ಮಾತಾ ಮಹಾನ
ಜಯತು…… |                  || 1 ||

ಬಿಭೇದ ಬಾಣೆರೆ ಹಾಲಿಬ ಖೋಜಿಲೆ
ಆಯಿ ಲಾವನೀ ದೇಹ….. |
ಸೇಯಿ ಶತರುಕ ಚಿನಿ ಓಲಿಯಾಮಿ
ಕರೀಬ ಲಾಗಿಬ ಶೇಷ
ಧರಾರ ಮಾಚತೊ ಸಬಾತೊ ಶುವನಿ
ಆಯಿರ ರಾಖಿಮೇಯಿ ಮಾನ
ಭಾರತ ಮಾತಾ ಮಹಾನ
ಜಯತು ಭಾರತೀ ಜಯತು ಜನನೀ
ಆಮಾರ….. |                   || 2 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code