ಭಾರತ ಜನನೀ ವಿಶ್ವ ಜನನೀ (ಅಸ್ಸಾಮಿ)

ಭಾರತ ಜನನೀ ವಿಶ್ವ ಜನನೀ
ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಕಲ್ಪನಾ
ಸರಗತೋ ಪ್ರಿಯ ಮಾತೃ ಭಾರತೀ
ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾಣರ ಪ್ರೇರಣಾ                || ಪ ||

ಏಯಿ ಭೂಮಿತೇಯಿ ಜನಮ ಲಭಿ
ಏಯಿ ಭೂಮಿತೇಯಿ ಸಾಧನಾ
ಏಯಿ ಭೂಮಿ ತೇಯಿ ಶೇಷರ ಶಯನ
ಮನರ ಬಿಮಲ ಕಾಮನಾ             || 1 ||

ಏಯಿ ಭೂಮಿತೇಯಿ ಜನಮಿ ಪುನರ
ಕರಿಮ ಜನನೀ ಅರ್ಚನಾ
ದೇಶರ ಸಹರ ಹಿತ ಸಾಧಿಮ
ಕರಿಮ ನಿತೌ ಬಂದನಾ               || 2 ||

ಹೆಜಾರ ಬಿಜಾರ ಜನರ ನಾಶಿಮ
ದುಃಖ ಶೋಕ ಬೇದನಾ
ಏಯಿ ಭೂಮಿತೇಯಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ
ಜನಮ ಲಭಾರ ಬಾಸನಾ           || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code