ಆಸೇತು ಪರ್ವತ ಉಚಂಬಳಲಾ ಸ್ವದೇಶ (`ವೀರದೀಕ್ಷೆ’) ರಚನೆ – ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೀರ ಸಾವರ್‍ಕರ್ (ಮರಾಠಿ)

ಆಸೇತು ಪರ್ವತ ಉಚಂಬಳಲಾ ಸ್ವದೇಶ
ವೀರಾಕೃತೀ ಧರಿತ ಟಾಕುನಿ ದೀನವೇಷ |
ಭಕ್ತಾಚಿ ಯಾ ರಘುಪದೀ ಝುಲತಾತಿ ಝುಂಡೀ
ಜಾಜ್ವಲ್ಯ ಹೋ ಯಹಿ ಹುತಾಶನ ಯಜ್ಞಕುಂಡೀ || 1 ||
ತೋ ಯಜ್ಞಸಿದ್ಧ ಕರಣ್ಯಾಸ್ತವ ಉಗ್ರದೀಕ್ಷಾ

ಜೇ ಘೇತಿ ಯೇಇತೈತತ್ಕೃತಿಚೀ ಪರೀಕ್ಷಾ |
ವಿಶ್ವಾಚಿ ಯಾ ಅಖಿಲ ಮಂಗಲ ಧಾರಣಾಲಾ
ಬೋಲಾ ಅಸೇ ಕವಣ ಭಕ್ಷ್ಯ ಹುತಾಶನಾಲಾ || 2 ||

ಆಮಂತ್ರಣ ಪ್ರಭು ರಘೂತ್ತಮ ಸೋಡಿತಾ ಹೇ
ದಿವ್ಯಾರ್ಥ ದೇವ ಅಮುಚೇ ಕುಲ ಸಜ್ಜ ಆಹೇ |
ಹೇ ಸಾಧ್ವಿ ಗರ್ಜುನಿ ಅಸೇ ಪಹಿಲ್ಯಾ ಹವೀ ಚಾ
ಹಾ ಈಶ್ವರೀ ಮಿಳವಲಾ ಅಮ್ಹಿ ಮಾನಸಾ ಚಾ || 3 ||

ಧರ್ಮಾರ್ಥ ದೇಹ ವದಲೋ ಠರಲೋ ನಿತಾಂತ
ತೇ ಬೋಲ ಫೆÇೀಲ ನಚಿ ಬಾಲಿಶ ಬಾಯಕಾತ |
ನಾ ಭಂಗಲೀ ಭಿಉನಿಯಾ ಧೃತಿ ಯಾತನಾನಾ
ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮರತಿ ಯೋಗ ಹಿ ಖಂಡಿಲಾನಾ || 4 ||

ಜ್ಯಾಹೋತಿತೈ ಪ್ರಿಯಜನಾ ಸಹ ಆಣಭಾಕಾ
ಕೇಲ್ಯಾಚಿ ಸತ್ಯ ಕೃತಿನೇ ಅಜಿಹ್ಯಾ ವಿಲೋಕಾ |
ದೀಪ್ತಾನಲಾತ ನಿಜಮಾತೃ ವಿಮೋಚನಾರ್ಥ
ಹಾ ಸ್ವಾರ್ಥ ಜಾಳುನಿ ಅಮ್ಹೀ ಠರಲೋ ಕೃತಾರ್ಥ || 5 ||

ಹೇ ಮಾತೃಭೂಮಿ ತುಜಲಾ ಮನ ವಾಹಿಯೇಲೆ
ವಕ್ತೃತ್ವ ವಾಗ್ವಿಭವಹೀ ತುಜ ಅರ್ಪಿಯೇಲೆ |
ತೂ ತೇಚಿ ಅರ್ಪಿಲಿ ನವೀ ಕವಿತಾ ರಸಾಲಾ
ಲೇಖಾಪ್ರತೀ ವಿಷಯ ತೂಚಿ ಅನನ್ಯ ಝಾಲಾ || 6 ||

ತ್ವತ್ಸ್ಥಂಡಿಲೀ ಢಕಲಿಲೇ ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರಸಂಘಾ
ಕೇಲೇ ಸ್ವಯೇ ದಹನ-ಯೌವನ-ದೇಹ ಭೋಗಾ |
ತ್ವತ್ಕಾರ್ಯ ನೈತಿಕ ಸುಸಂಮತ ಸರ್ವ ದೇವಾ
ತ್ವತ್ಸೇವನೀಚ ಗಮಲೀ ರಘುವೀರಸೇವಾ || 7 ||

ತ್ವತ್ಸ್ಥಂಡಿಲೀ ಢಕಲಿಲೀ ಗೃಹ ವಿತ್ತ ಮತ್ತಾ
ದಾವಾನಲಾತ ವಹಿನೀ ನವ ಪುತ್ರ ಕಾಂತಾ |
ತ್ವತ್ಸ್ಥಂಡಿಲೀ ಅತುಲ ಧೈರ್ಯವರಿಷ್ಠ ಬಂಧು
ಕೇಲಾ ಹವೀ ಪರಮ ಕಾರುಣ ಪುಣ್ಯ ಸಿಂಧು || 8 ||

ತ್ವತ್ಸ್ಥಂಡಿಲಾವರಿ ಬಳೀ ಪ್ರಿಯ ಬಾಲ ಝಾಲಾ
ತ್ವತ್ಸ್ಥಂಡಿಲೀ ಬಘ ಅತಾ ಮಮ ದೇಹ ಠೇಲಾ |
ಹೇ ಕಾಯ ಬಂಧು ಅಸತೋ ಜರಿ ಸಾತ ಆಮ್ಹೀ
ತ್ವತ್ಸ್ಥಂಡಿಲೀ ಚ ಅಸತೇ ದಿಧಲೇ ಬಳೀ ಮೀ || 9 ||

ಸಂತಾನ ಯಾ ಭರತ ಭೂಮಿಸ ಕೋಟಿ ಕೋಟೀ
ಜೇ ಮಾತೃಭಕ್ತಿರತ ಸಜ್ಜನ ಧನ್ಯ ಹೋತೀ |
ಹೇ ಆಪುಲೇ ಕುಲಹಿ ತ್ಯಾಮಧಿ ಈಶ್ವರಾಂಶ
ನಿರ್ವಂಶ ಹೋವುನಿ ಠರೇಲ ಅಖಂಡ ವಂಶ || 10 ||

ಕೀ ಘೇತಲೇ ವ್ರತ ನ ಹೇ ಅಮ್ಹಿ ಅಂಧತೇನೆ
ಲಬ್ಧ ಪ್ರಕಾಶ ಇತಿಹಾಸ ನಿಸರ್ಗ ಮಾನೆ |
ಜೇ ದಿವ್ಯ ದಾಹಕ ಮ್ಹಣೂನಿ ಅಸಾವಯಾ ಚೆ
ಬುದ್ಧ್ಯಾಚಿ ವಾಣ ಧರಿಲೇ ಕರಿ ಹೇ ಸತೀ ಚೆ || 11 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code