ಅಂತರಮನ ಕೆ ಭಾವ ಸಂದೋಕರ

ಅಂತರಮನ ಕೆ ಭಾವ ಸಂದೋಕರ, ರಾಷ್ಟ್ರದೇವ ಕಾ ಧ್ಯಾನ ಧರೇ
ಅಪನಾ ತನಮನ ಅಪನಾ ಜೀವನ, ಇಸ ವೇದೀಪರ ದಾನ ಕರೇ     || ಪ ||

ಜಿಸಕೀ ರಕ್ಷಾ ಕರನೇ ಕೋಯಿ, ದೇವೋಂಕೆ ಅವತಾರ ಹುಯೆ |
ಪೂತದೇವ ವಾಣೀ ಕಹಲಾಯಿ, ಜಿನಸೆ ಹಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷಾ |
ದೇವಧರಾ ಪರ ಕಭೀನ ಪನಪೀ, ದುಷ್ಟ ದಾನವೋಂ ಕೀ ಆಶಾ |
ಇಸೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾ ನಿಜ ಪೌರುಷ ಸೇ, ವಿಕ್ರಮ ಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರೇ |
ಅಪನಾ ತನಮನ ಅಪನಾ ಜೀವನ, ಇಸ ವೇದೀ ಪರ ದಾನ ಕರೇ    || 1 ||

ಸಬಸೇ ಉರ್ವರ ಇಸಕೀ ಧರತೀ, ಸಬಸೇ ಶುಚಿ ಇಸಕಾ ಪಾನೀ
ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆ ಯಹ, ಸಿಂಹವಾಹಿನೀ ಮರ್ದಾನೀ
ವಿವಿಧ ಅನ್ನ ಫಲ ಯಹಾಂ ಪರ, ಉಗತೆ ಆಯೇ ಸದಾ ಆಜ
ಸ್ವರ್ಣರಜತ ಹೀರೇ ಮೋತಿಕೀ, ಯಹ ವಸುಧಾ ಅಕ್ಷಯ ಆಗಾರ
ಆಪನೆ ಶ್ರಮ ಆಪನೆ ಉದ್ಯಮಸೆ, ಫಿರ ಇಸಕೋ ಧನವಾನ ಕರೇ
ಅಪನಾ ತನಮನ ಅಪನಾ ಜೀವನ, ಇಸ ವೇದೀಪರ ದಾನ ಕರೇ    || 2 ||

ಊಂಚ ನೀಚ ಕೆ ಭೇದ ಭುಲಾದೆ ಬಂಧು ಬಂಧು ಸಬ ಏಕ ರಹೇ,
ಅನುಶಾಸನ ಸೆ ಹೃದಯ ಸೀಂಚಕರ, ಪೌರುಷ ಕೆ ಅತಿರೇಕ ಬನೇ,
ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇತು ಸರ್ವಸ್ವ ಸಮರ್ಪಣ ಕೋ, ಜನಜನ ಫಿರ ತೈಯಾರ ರಹೇ,
ಹೃದಯ ಹೃದಯ ಸೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಕ್ತಿ ಕೀ, ಬಹುತೀ ಅವಿರಲ ಧಾರ ರಹೇ,
ಸಂಘಟನೋ ಸೆ ಸಾರೆ ಜಗಮೆ, ಫಿರ ಇಸಕೋ ಛವೀಮಾನ ಕರೇ,
ಅಪನಾ ತನಮನ ಅಪನಾ ಜೀವನ, ಇಸ ವೇದೀಪರ ದಾನ ಕರೇ    || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code