ಆಮ್ಹಿ ಗಡ್ಯಾ ಡೊಂಗರಚ್ಯಾ ರಹಾಣಾರ (ಮರಾಠಿ)

ಆಮ್ಹಿ ಗಡ್ಯಾ ಡೊಂಗರಚ್ಯಾ ರಹಾಣಾರ
ಚಾಕರ ಶಿವಬಾಚೆ ಹೋನಾರ        || ಪ ||

ನಿಶಾಣ ಭಗವೆ ಭೂವರ ಫಡಕೆ
ಶತ್ರೂಚೆ ಮಗ ಕಾಳಿಜ ಧಡಕೆ
ಮಾವಳೆ ಆಮ್ಹೀಚ ಲಢಣಾರ        || 1 ||

ತಾನಾಜಿ ತೋ ವೀರಚ ಮೋಠಾ
ಲಢತಾ ಲಢತಾ ಪಡಲಾ ಪಠ್ಠಾ
ಪರಿ ನಾಹಿ ಧೀರಚ ಸೊಡನಾರ       || 2 ||

ಧನಾಜಿ ಜಾಧವ ರಣಾತ ದಿಸತಾ
ಶತ್ರು ಪಳೆ ಪ್ರತಿ ಬಿಂಬ ಬಘತಾ
ಘೋಡ ನಾಹಿ ಪಾಣಿಚ ಪಿನಾರ       || 3 ||

ಬಾಜಿರಾವ ತೋ ವೀರ ಚ ಮೋಠಾ
ಕಣಸ ಖಾನಿ ಲಢಲಾ ಪಠ್ಠಾ
ಘೋಡ ತೋ ದೌಡೀತ ಸೊಡನಾರ    || 4 ||

ಜಗದಂಬೆ ಚ್ಯಾ ಕೃಪಾಪ್ರಸಾದೆ
ಸಂಘಾಚಿಯಾ ಆಶೀರ್ವಾದೆ
ಮ್ಹೊರ ಮ್ಹೊರ ಆಮ್ಹೀಚಿ ಜಾನಾರ    || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code