ಆಮ್ಹಿ ಬೀ ಫಡಲೋ ತುಮ್ಹಿ ಬೀ ಫಡಾಂನಾ   (ಮರಾಠಿ)

ಆಮ್ಹಿ ಬೀ ಫಡಲೋ
ತುಮ್ಹಿ ಬೀ ಫಡಾಂನಾ                || ಪ ||

ಸದ್ಗುರುಚ್ಯಾ ಸಂಗೆ ಶಿಷ್ಯ ಬಿಘಡಲಾ
ಶಿಷ್ಯ ಬಿಘಡಲಾ ಸದ್ಗುರುಚೀ ಝಾಲಾ      || 1 ||

ಪರಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೆ ಲೋಹ ಬಿಘಡಲೆ
ಲೋಹ ಬಿಘಡಲೆ ಸುವರ್ಣಚೀ ಝಾಲೇ     || 2 ||

ಸಾಗರಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೆ ನದೀ ಬಿಘಡಲಿ
ನದೀ ಬಿಘಡಲಿ ಸಾಗರಚೀ ಝಾಲೀ         || 3 ||

ಸಂಘಾಚಿಯಾ ಸಂಗೆ ಆಮ್ಹಿ ಬಿಘಡಲೋ
ಆಮ್ಹಿ ಬಿಘಡಲೋ ಸಂಘರೂಪ ಝಾಲೋ  || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code