ಅಮೆ ಗೀತ ಗಾಂಶು – (ಗುಜರಾತಿ)

ಅಮೆ ಗೀತ ಗಾಂಶು
ಆಮೆ ಗೀತ ಗಾಂಶು ಗೀತ ಗಾಂಶು ಭಾರತ ಮಾತಾನಾ – ದೇಶಭಕ್ತಿನಾಮ್
ಅಮೆ ರೋಜ ಜಉ ಶಾಖಾಯೆ, ಕರಂಶು ಕಾಮ ಭಾರತನಾ
ಅಮೆ ಗೀತ ಗಾಂಶು                                 || ಪ ||

ಮಾ ಭಾರತೀನಾ ಲಾಲ, ಘಈಂಶು ಕಾಬ ಶತ್ರುನಾ
ಹಿಂದು ಬತೀಂಶು ಏಕ ಸಹು ಬೇಲ ಬೇಲತಾಂ
ಜಗಾಡೀ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಅಮೆ ವಾತವಾತ ಮಾಂ
ಮಹೆಕವೀಂಶು ಸಜಾ ವಿಂಶು ಆ ನಂದನವನ ಮಾಂ
ಅಮೆ ರೋಜ                                     || 1 ||

ಪುಜಾ ಕರೀಂಶು ರಾಷ್ಟ್ರನೀ ಆ ದೇಹ ಅರ್ಪಿತ ಛೆ
ಅರ್ಚಾ ಕರೀಂಶು ಮಾತನೀ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಸಮರ್ಪಿತ ಛೆ
ನೈವೆದ್ಯಮಾಂ ಹಾಜರ ಛೆ ತನ ಮನ ಪ್ರಾಣ ಸಂಚೇತ ಛೆ
ಛೆ ಸಾಧನಾ ಆರಾಧನಾ ಆ ಸಂಘ ಕಾರ್ಯ ಮಾಂ
ಅಮೆ ರೋಜ                                     || 2 ||

ಆ ದೇಶ ನೀ ಧರತೀನೊ ಕಣ ಕಣ ಶಿವ ಶಂಭೂ ಛೆ
ಏನೀ ಮಾಟೀನೊ ನಾದ ಸಾತ ಸೂರ ಸಮೋ ಛೆ
ಆ ದೇಶನೀ ನದೀಯೆ ನದಿ ಮಾತಾ ಸಮಾನ ಛೆ
ಛೆ ತ್ಯಾಗ ನೆ ಬಲಿದಾನ ನೊ ಆ ಭಾವ ಆಂತರಮಾ
ಅಮೆ ರೋಜ                                     || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code