ಅಮರಾ ಮಾಯೆರ ದುರ್ಜಯಶೇನಾ (ಬಂಗಾಲಿ)

ಅಮರಾ ಮಾಯೆರ ದುರ್ಜಯಶೇನಾ
ಬಿರ್ಭೀಕ ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಣ
ದುರ್ಗಮಪಥೇ ದುರ್ಜಾಗುರಾತೆ
ಅಮಾದೇರ ಅಭಿಜಾನ                || ಪ ||

ಅಮರಾ ಶಬಾಯಿ ಶತ್ಯೋಪಥೇರ
ಜಾತ್ರಿ, ನಿರ್ಭಯ ಚಿತೆ
ಚೊಲೇಛಿ ದಿಬೋಶ ರಾತ್ರಿ
ಕಂಠೆ ಮೊದೆರ ಧ್ವನಿತ
ಮಾನವ ಮುಕ್ತಿರ ಜಯಗಾನ           || 1 ||

ಅಮರಾ ನಿಯೆಛೀ ಮಾತ್ರಿಮಂತ್ರೇ ದೀಃಖಾ
ತ್ಯಾಗ ಓ ಬ್ರತೇರ
ನಿಯಛೀ ಕೋಟಿನ ಶಿಃಖಾ
ಸೋಬಲ ಚಿತ್ತೇ
ಸಬ ಸಂಕ್ಷಯ ಕೆಟೀಯಾಛೀ
ಅಬಶಾನ…… ದುರ್ಗಮ ಪಥೇ       || 2 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code