ಅಮರ ಶಹೀದಾಂ ನೆ ಸಿರ ದೇ ಕೇ (ಪಂಜಾಬಿ)

ಅಮರ ಶಹೀದಾಂ ನೆ ಸಿರ ದೇ ಕೇ
ಅಮರ ಶಹೀದಾಂ ನೆ ಸಿರ ದೇ ಕೆ ಬನ್ನೆಯಾ ಮುದಢ ಕಹಾನಿ ದಾ |
ಆಜಾದಿ ಹೈ ಅಸಲ ನತೀಜಾ ವೀರಾಂ ದೀ ಕುರಬಾನಿ ದಾ || ಪ ||

ಲಖಾ ಹನಂ ಪ್ರಣಾಮ ಉನ್ಹಾಂ ನೂ
ಜಿನ್ಹಾ ಪ್ಯಾರಾ ನಿಖಾಯಾ ಏ |
ಆಜಾದಿ ದೀ ಭೇಂಟ ಜಿನ್ಹಾ ನೆ,
ಜೀವನ ಫಲ್ಲ ಚ ಢಾಯಾ ಏ |
ನಾಲ ಸಿರಾಂ ದೇ ಮುಲ್ಲ ಚುಕಾಯಾ
ಇಸ ದೀ ಭರೀ ಜವಾನೀ ದಾ
ಆಜಾದೀ ಹೈ ಅಸಲ ನತೀಜಾ…..       || 1 ||

ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ, ಶಿವಾಜಿ
ಬಂದಾ ವೀರ ಮಹಾನ ನೇ |
ಲಹು ಡೋಲಿಯಾ ಕಲಗೀಧರ ನೇ
ಉನ್ಹಾ ದೀ ಸಂತಾನ ನೇ
ನಾಲ ಉನ್ಹಾಂದೆ ನಾ ರೋಷನ ಹೈ
ಝಾಂಸಿವಾಲೀ ರಾನಿ ದಾ
ಆಜಾದಿ ಹೈ ಅಸಲ ನತೀಜಾ…..        || 2 ||

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನೇ ಖೂನ ಪಿಲಾಯಾ
ಇಸದೀ ಜೀಬ ಪ್ಯಾಸಿ ನೂ |
ಭಗತಸಿಂಹ ಜೆಹೇ ವೀರ ಝುಲ್ಲ ಗಯೇ
ಪೀಂಗ ಸಮಝ ಕೇ ಫಾಂಸಿ ನೂ |
ಲಂದನ ಜಾ ಕೆ ಊಧಮ ಸಿಂಹ ನೇ
ಬದಲಾ ಲಿಯಾ ಶೈತಾನಿ ದಾ
ಆಜಾದಿ ಹೈ ಅಸಲ ನತೀಜ…..        || 3 ||

ನೇತಾ ದೇ ಪರದೇಸ ಜಾಣ ದಿಯಾಂ
ಭುಲಿಯಾ ಕೌನ ತರಿಕಾ ಏ ?
ಜಿಸದೆ ಮುಡ ಆವಣ ದಿಯಾ ಹುಣ ತಕ
ಕರದಾ ದೇಶ ಉಡಿಕಾ ಏ |
ಕೇಶವ ದೇ ಸಜದೆ ವಿಚ ಸಿರ ಏ
ಝುಕದಾ ಹರ ಇಕ ಪ್ರಾಣಿ ದಾ
ಆಜಾದೀ ಹೈ ಅಸಲ ನತೀಜಾ…..      || 4 ||

ಹಟ ಜಾವಣ ಹದ್ದಾ ತೋ ಪಾದೆ
ಜೋ ಜಂಬೀ ದೀವಾನೆ ನೇ |
ಇಸ ದೀ ರಖಿಯಾ ಲಯೀ ಕರೋಡೋ
ಸಿರ ಲತ್ಥೆ ಪರವಾನೆ ನೇ |
ಅಸೀ ಹುಣ ಮುಹ ಮೋಡ ದಿಯಾಂಗೆ
ಚೀನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನೀ ದಾ
ಆಜಾದಿ ಹೈ ಅಸಲ ನತೀಜಾ…..       || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code