ಅಮನೆ ಅಮಾರಾ ಭಾರತನೀ (ಗುಜರಾತಿ)

ಅಮನೆ ಅಮಾರಾ ಭಾರತನೀ ಅಮನೆ ಅಮಾರಾ ಭಾರತನೀ
ಅ ಮಾಟಿ ಪರ ಅನುಪಮ ಪ್ಯಾರ ಛೇ || ಪ ||

ಆ ಮಾಟಿಮಾಂ ಜನ್ಮ ಲಿಧೋ ತೋ ದಶರಥ ನಂದನ ರಾಮೇ
ಆ ಮಾಟಿ ಪರ ಗೀತಾ ಗಾಯೀ ಯದುಕೂಲ ಭೂಷಣ ಶ್ಯಾಮೇ
ಆ ಧರತೀನೀ ಆಗಣ ಮಸ್ತಕ ಝಕೆ ವಾರಂವಾರ ಛೇ            || 1 ||

ಆ ಮಾಟಿನೀ ಜೌಹರ ಗಾಥಾ ಗಾಯೀ ರಾಜಸ್ಥಾನನೇ
ಏನೆ ಬಾನಾವಿ ಪಾವನ ರಾಣಾ ಸಾಂಗಾನಾ ಬಲಿದಾನೇ
ಮೀರಾನಾಂ ಗೀತೋನಿ ಏಮಾಂ, ಹಜೀ ರಹೀ ಝಂಕಾರ ಛೇ    || 2 ||

ಅ ಮಾಟಿನೀ ಶಾನ ವಘಾರೀ ತುಲಸೀ ಸೂರ ಕಬೀರೇ
ಅರ್ಜುನ ಭೀಷ್ಮ ಅಶೋಕ ಪ್ರತಾಪಿ ಭಗತಸಿಂಹ ಜೇವಾ ಗಿರೇ
ಆ ಧರತೀನಾ ಕಣ ಕಣ ಮಾಂ ಶುಭ ಕರ್ಮೆನಾ ಸಂಸ್ಕಾರ ಛೇ    || 3 ||

ಕಣ ಕಣ ಮಂದಿರ ಆ ಮಾಟಿಮ ರಜ ರಜಮಾಂ ಭಗವಾನ ಛೇ
ಆ ಮಾಟೀಥೀ ತಿಲಕ ಕರೋ ಆ ಮಾರೂ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ ಛೇ
ಆ ಮಾಟಿನೋ ರೋಮ ರೋಮ ಭಾರತ ನೋ ಪಹೆರೆ ದಾರ ಛೇ  || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code