ಆಜ ಪುನಃ ತಲವಾರ ಭವಾನಿ (ಮರಾಠಿ)

ಆಜ ಪುನಃ ತಲವಾರ ಭವಾನಿ
ಮ್ಯಾನಾತೂನ ನಿಘಾಲೀ || ಪ ||

ಕಧೀನ ಜಾಣೀ ಅನ್ಯಾಯಾನೀ ಮುಳಿ ಉಚಲಲಾ ಹಾತ
ಶಬ್ದಾಲಾ ಜಾಗಣ್ಯಾ ಝೇಲಲೇ ಛಾತೀವರ ಆಘಾತ
ಸಖಾ ಏಕದ ಮ್ಹಣಲ್ಯಾ ವರತೀ ಹಾಸತ ಪ್ರಾಣ ದೇತಾತ
ಸಮರ ಧುರಂಧರ ತ್ಯಾವೀರಾಂಚೀ ಫೌಜ ನಿಘೇ ಜಯಶಾಲಿ || 1 ||

ವಿಂಧ್ಯ ಹಿಮಾಚಲ ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ ಸರ್ವಪೇಟಲೀ ರಾನೇ
ಗರ್ಜತ ಹರ ಹರ ಸಮುದ್ರ ಉಠಲೇ ಪೇಟುನಿ ಆವೇಶಾನೆ
ರಕ್ತಾಚ್ಯಾ ಅಕ್ಷರಾತ ಲಿಹಿಲಿ ಇತಿಹಾಸಾಚಿ ಪಾನೇ
ಮರ್ದಾಂಚೀ ಮನಗಟೆ ಜಾಹಲಿ ಜಳತ್ಯಾ ವಜ್ರಮಶಾಲಿ || 2 ||

ಉದೋ ಉದೋ ಜಗದಂಬೇ ಮಾತಾ ಲಾವೇ ತುಜಾ ಅಂಗಾರ
ವೀರ ನಿಘಾಲೇ ಸಂಸಾರಾವರ ಠೇವುನಿ ಆಜ ನಿಖಾರೆ
ಪ್ರಾಣಾಂಚಾ ನೈವೇದ್ಯ ತೀರ್ಥ ತುಝ ಯಾ ರಕ್ತಾಂಚಾ ಧಾರಾ
ಉದೋ ಉದೋ ಜಗದಂಬೇ ಆತಾ ಗಾಢ ಶತ್ರು ಪಾತಾಳಿ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code