ಐಕ್ಯತೆಯು ಮಣ್ಗೂಡಿ ಭಾರತಿಯು ಬಳಲಿರಲು

ಐಕ್ಯತೆಯು ಮಣ್ಗೂಡಿ ಭಾರತಿಯು ಬಳಲಿರಲು
ನಿನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ
ಗಾಳಿಯನು ಸೀಳಿ ಬಹ ಸುಯ್ಯೆಲರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ
ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯನೊದ್ದೆ ಮೇಲೆದ್ದೆ || ಪ ||

ಮೈಮರೆತ ಸೋದರರ ನಾಯಪಾಡನು ನೋಡಿ
ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿದ ಹೃದಯ ತಳಮಳಿಸಿತೇನು?
ತಾಯ್ನೆಲದ ಕಡುಮಮತೆ ತಿದಿಯನೊತ್ತಿದ ಹಾಗೆ
ಒಡಲೊಳಗೆ ಕರುಳ ಕುಡಿ ಮಿಡುಕಾಡಿತೇನು || 1 ||

ಜಗವೆಲ್ಲ ಜಡವಾಗಿ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸಿದಂದು
ನಟ್ಟಿರುಳಿನೊಳಗೊಬ್ಬನೇ ನಡೆದೆ ಮುಂದೆ
ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಬಂಧುವನೆ ಮೇಲಕೆಬ್ಬಿಸಿ ತಂದು
ಸಂಘ ಸಂಜೀವಿನಿಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರೆಂದೆ || 2 ||

ಗಂಡೆದೆಯ ಗುಡಿಗಳಲಿ ಗೆಲ್ಲುಗಂಬವ ನಿಲಿಸಿ
ಗೋಪುರದ ತುದಿಗೆ ನೀ ಕೈದೋರಿದಂದು
ಯುವಕಕೋಟಿಯ ಹೃದಯ ಮಾರುಹೋಯಿತು ನಿನಗೆ
ಭಾರತದ ಸೌಭಾಗ್ಯರವಿ ಬಂದನೆಂದೆ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code