ಐಕಾ ಹೋ ! ತುಟಲೇ ಪರದಾಸ್ಯಾಚೇ ಬಂಧ (ಮರಾಠಿ)

ಐಕಾ ಹೋ ! ತುಟಲೇ ಪರದಾಸ್ಯಾಚೇ ಬಂಧ
ಧುಮ್ ಧಡಾಡ ಧುಮ್ ಹೋ, ರಾಯಗಢಾವರ ನಾದ || ಪ ||

ಪಾಡವಾ ಆಜ ನಚ ತರೀ ಗುಡ್ಯಾವರೀ ಚಡಲ್ಯಾ
ಚಹು ಕಡೇ ತೋರಣೇ ರಾಂಗೋಳ್ಯಾಹೀ ಸಜಲ್ಯಾ
ಚೌಫೇರ ಪಸರಲಾ ಆನಂದೀ ಆನಂದ || 1 ||

ಅಂಬರಾಂತ ಭಗವಾಧ್ವಜ ಡೌಲಾನೇ ಡೋಲೆ
ರಕ್ಷಣಾರ್ಥ ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಸಂಖ್ಯ ಸೇನಾ ಚಾಲೇ
ತೋಫಾಂಚ್ಯಾ ನಾದೇ, ಹೋತಿ ದಿಶಾ ದಶ ಧುಂದ || 2 ||

ಕಿಲ್ಯಾಂಚೇ ವಳಲೇ, ದಿಲ್ಲಿಕಡೇ ದರವಾಜೇ
ಜಣು ಶಿವರಾಯಾಂಚೀ ಇಚ್ಛಾ ತ್ಯಾನಾ ಉಮಜೇ
ತೇ ದೂರ ನ ಉರಲೇ, ಆತಾ ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಿಂಧ || 3 ||

ನವ ಉತ್ಸಾಹಾನೇ ಹಿಂದು ಜಾತಿ ಸಂಚರಲೀ
ದುಷ್ಟಾಂ ಚೀ ಹೃದಯೇ ಭೀತೀನೇ ಧಡಧಡಲೀ
ದಡವಿತಿಲ ತೋಂಡೇ ಆತಾ ಶತ್ರು ಮದಾಂಧ || 4 ||

ಹೀ ನವ್ಯಾ ಯುಗಾಚೀ ವಾಜೇ ನೌಬತ ಆಜ
ಜಾಹಲೇ ಶಿವಾಜೀ ಛತ್ರಪತೀ ಮಹಾರಾಜ
ಹೇ ತ್ಯಾಂಚೇ ನಿರ್ಮಲ ಯಶ ಜಣು ಪ್ರತಿಪಚ್ಚಂದ್ರ || 5 ||

ಅಭಿಧಾನ ಸಾರ್ಥ ಹೇ ವ್ಹಾವೇ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ
ಮ್ಹಣುನಿಯಾ ಜಿವಾಚೇ ಜ್ಯಾನೀ ಕೇಲೇ ರಾನ
ತ್ಯಾಂಚೀಚ ತಪಸ್ಯಾ ಹೇ ಸಿಂಹಾಸನ ವಂದ್ಯ || 6 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code