ಮೊಟೀ ಆಮರ ಮಾಂ ರೆ ಮಾಟಿ ಆಮರ ಮಾಂ (ಒರಿಯಾ)

ಮೊಟೀ ಆಮರ ಮಾಂ ರೆ ಮಾಟಿ ಆಮರ ಮಾಂ
ಯುಗ ಯುಗ ಘರೀ ಪುಜಾ ಪಾವುಛೆ
ಘರ ಘರ ಗಾಂ ಗಾಂ ರೇ ಮಾಟಿ ಆಮರ ಮಾಂ       || ಪ ||

ಖಲ ಖಲ ಖಲ ಬಹೇ ಜಾವುಛೆ ನಯೇದ ಝರನಾ ರ ಪಾನೀ
ಸುಲಸುಲಿಯಾ ಪವನ ಸುರೆ ನಾಚೆ ಧರತೀರಾನಿ
ದಿನ ನಾಯಿ ಕೀ ರಾತ ನಾಯಿ ಸಿಯೆ ಆಮರ ಸಹಾರೆ
ಮಾಟೀ ಆಮರ ಮಾಂ                          || 1 ||

ವನ ಪರ್ಬತ ಸಿರಿ ಸಂಪದ್ ಸರಗ ಠಾನು ಬಲಿ
ಧನ ಜನ ಭರಾ ಭಾರತ ಭೂಯೀ ಕಿಯೆ ಹೆಬಾ ತಾರ ಸರೀ
ಪರಮೇಶ್ವರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಗವತೀ ಕೇತೆ ನಾಂರೇ
ಮಾಟಿ ಆಮರ ಮಾಂ                           || 2 ||

ಮಾಂ ಮಾಟಿ ರುಣ ಸುಝುಸೀ ಜೆಂತಾ ಹೇಲೆ ಪಿಲಾ
ದೇಶ ಜಾತಿ ಕೆ ಸೇವಾ ಸತ್ಕಾರೆ ರಕತ ಪಾಯೆನ ಕಲಾ
ಜನಮ ಜನಮ ತಾರ ಕರಮ ಜೀಬನ ಆಮರ ದೇಮಾರೇ
ಮಾಟಿ ಆಮರ ಮಾಂ                          || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code