ಆಜಿ ಮಿಲನರ ದಿನ ಹಾತೆ ಹಾತೆ ರಾಖೀ (ಅಸ್ಸಾಮಿ)

ಆಜಿ ಮಿಲನರ ದಿನ ಹಾತೆ ಹಾತೆ ರಾಖೀ
ಆಶಾ ಆರೂ ಬಿಸ್ವಾಸರ ಚೆನೆಹರ ಸಾಕ್ಷಿ          || ಪ ||

ಹಾತೆ ಹಾತೆ ಭಾಯೆ ಭಾಯೆ ಬಾಂಧಿ ದಿಲೋ ರಾಖೀ
ಆಸುಯಾ ದ್ವೇಷರ ಆಜಿ ನಾಶಿ ದಿಲೋ ರಾತಿ       || 1 ||

ಗೀತಿ ಉಠೆ ಜಾಗರಣೀ ಜಾಗಿ ಉಠೆ ಜಾತಿ
ಘರೇ ಘರೇ ಜ್ವಾಲಿ ಉಠೆ ಮಿಲನರೆ ಚಾಕಿ          || 2 ||

ಏಕೆಲಗೆ ಆಗಬಾಢೀ ಯಾವೋ ಆಮಿ ಆಜಿ
ಅತೀತ ಬಿಭವ ಆಗೋ ಸ್ವಾರ್ಥ ಕರಿ ಕಾತಿ         || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code