ಆ ಸೇತು ಹಿಮಾಚಲ ಅಖಂಡ ಭಾರತ (ಮರಾಠಿ)

ಆ ಸೇತು ಹಿಮಾಚಲ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಶೋಭತ ರಾಹೋ ಏತ್ಯಾನೆ
ಮಿಳೋ ಪ್ರೇರಣಾ ಅಖಿಲ ಜಗಾಲಾ ದಿವ್ಯ ವಿವೇಕ ವಿಚಾರಾನೆ      || ಪ ||

ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಕುಠೇಹಿ ವಸೆ ಧರ್ಮ – ಪಂಥ ಹೇ ವಿವಿಧ ಜರೀ
ಧ್ವಜ ಡೌಲಾನೆ ಘಡಕತ ರಾಹೊ ಸಮರಸತೇಚ್ಯಾ ರಥಾವರೀ
ಹೃತ್ಕಮಲಾಂಚಿ ಗುಂಫೂ ಮಾಲಾ ಬಂಧುತ್ವಾಚ್ಯಾ ಧಾಗ್ಯಾನೆ
ಮಿಳೋ ಪ್ರೇರಣಾ…..                                     || 1 ||

ನಿರಕ್ಷರಾಂಸಿ ಸುಜ್ಞ ಕರಾಯಾ ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ತೇ ದೇವೂ ಚಲಾ
ನಿಃಸ್ಪೃಹತೇನೆ ಸಾಹ್ಯ ಕರೋನಿ ಸಬಲಕರೂ ಅವಘ್ಯಾ ಅಬಲಾ
ಧನ್ಯ ಕರೂಯಾ ಜೀವನ ಅಪುಲೆ ದೀನ ಜನಾಂಚ್ಯಾ ದೇವೇನೆ
ಮಿಳೋ ಪ್ರೇರಣಾ…..                                     || 2 ||

ರಾಮ ಪ್ರಭೂಚೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಚೆ ಚರಿತ್ರ ಪಾವನ ಮನಿ ಧರೂ
ಶಿವರಾಮ ಅನ್ ಪ್ರತಾಪ ರಾಣಾ ವಂದನ ತ್ಯಾಸಿ ಸದಾ ಕರೂ
ಹಿಂದು ಭೂಮಿಲಾ ಸಮರ್ಥ ಕರಣ್ಯಾ ಉಭೇ ಕಾಕುಯಾ ಶೌರ್ಯಾನೆ
ಮಿಳೋ ಪ್ರೇರಣಾ…..                                     || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code