ಸಾಧಯತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತೀ

ಸಾಧಯತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತೀ ಭರತೇ ನವ ಜೀವನಮ್           || ಪ ||

ಪ್ರಣವ ಮೂಲಂ ಪ್ರಗತಿ ಶೀಲಂ ಪ್ರಖರ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿವರ್ಧಕಮ್
ಶಿವಂ ಸತ್ಯಂ ಸುಂದರಂ ಅಭಿನವಂ ಸಂಸ್ಕರಣೋದ್ಯಮಮ್       || 1 ||

ಮಧುರ ಮಂಜುಲ ರಾಗ ಭರಿತಂ ಹೃದಯ ತಂತ್ರೀ ಮಂತ್ರಿತಮ್
ವಾದಯತಿ ಸಂಗೀತಕಂ ವಸುಧೈಕ ಭಾವನ ಪೋಷಕಮ್          || 2 ||

ಲಲಿತ ರಸಮಯ ಲಾಸ್ಯ ಲೀಲಾ ಚಂಡ ತಾಂಡವ ಗಮಕ ಹೇಲಾ
ಕಲಿತ ಜೀವನ ನಾಟ್ಯ ವೇದಂ ಕಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಕಥಾ ಪ್ರಮೋದಮ್  || 3 ||

ಚತುಃಷಷ್ಠಿಕಲಾನ್ವಿತಂ ಪರಮೇಷ್ಠಿನಾ ಪರಿವರ್ತಿತಮ್
ವಿಶ್ವ ಚಕ್ರ ಭ್ರಮಣರೂಪಂ ಶಾಶ್ವತಂ ಶ್ರುತಿ ಸಮ್ಮತಮ್           || 4 ||

ಜೀವಯತ್ಯಭಿ ಲೇಖಮಖಿಲಂ ಸಪ್ತವರ್ಣ ಸಮೀಕೃತಮ್
ಪ್ಲಾವಯತಿ ರಸ ಸಿಂಧುನಾ ಪ್ರತಿಹಿಂದು ಮಾನಸ ನಂದನಮ್      || 5 ||

One thought on “ಸಾಧಯತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತೀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code