ವಂದನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ (ರಾಗ : ಕೀರವಾಣಿ)

ವಂದನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಭಾರತ ಜನನೀ
ತವ ಚರಣ ಜನ ಶರಣೇ ಲೋಕ ಪಾವನೀ || ಪ ||

ಕಲರವೇಣ ವಿಹಗಮಂಡಲಂ ಪ್ರಕಾಶತೇ
ಶಾಂತಿ ಸಖಂ ಸರ್ವಸುಖಂ ಜಗತಿ ರಾಜತೇ
ವರಮುನೀಂದ್ರ ದೇವಸಂಘ ಶುಭನಿಕೇತನಂ
ವಪುರಿವತವ ಮಧುಕಲಯತಿ ಸಾಧುಚೇತನಮ್ || 1 ||

ನದನದಿ ಸಮೇತ ರಮ್ಯ ಬಂಧುರಾದರಾ
ಚಾರುವಿದಾ ಗಾನ ಸುಧಾ ಮಧುರ ಸುಸ್ವರ
ಸ್ಫುರದನೇಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ರುಚಿರವಾಹಿನೀ
ಹಿತಗುಣಮಪಿ ತವತನುರಭಿಮಾನ ದಾಯಿನೀ || 2 ||

ಹೃದಯ ಸುಭಗ ಲಲಿತಲಾಸ್ಯ ಮೋದ ಸಂಯುತಾ
ವಿದ್ಯರಮಾ ಭವ್ಯಹಿಮಾಲಯ ಬಹೋನ್ನತಾ
ವಿಟಪಿವರ್ಣ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ವಿಲಸಿತಂಭೃಷಂ
ವನಧನಮಪಿ ನಯನರಸಾಯನಮಹರ್ನಿಶಮ್ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code