ಮಣಿದುದೀ ಜಗ ಹಿಂದು ತೇಜಕೆ

ಮಣಿದುದೀ ಜಗ ಹಿಂದು ತೇಜಕೆ ಜ್ಞಾನ ತಪಸಿಗೆ ತ್ಯಾಗಕೆ
ಮರುಳುಗೊಳುವೆಯ ಮಾನಧನ ನೀನಿಂದು ಕ್ಷಣಿಕದ ಭೋಗಕೆ      || ಪ ||

ಪಾರಿವಾಳದ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಲು  ತೊಡೆಯ ಮಾಂಸವ  ಕೂಯ್ದವ
ಹುಲಿಯ ಹಾಲನು ಸವಿದು ಸಿಂಹದ ಹಲ್ಲನೆಣಿಸಲು ತುಯ್ದವ
ಅರಿಯ ತರಿಯುತ ದೇಹಿ ಎನುವರಿಗೆ ಭಯ ನೀಡಿದೆ ಕರುಣದಿ
ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹ ಸಮರ್ಥನು ಶಸ್ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ಪುರಣದಿ             || 1 ||

ಮಣ್ಣ ರೂಪಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಮೂಡಿಸಿ ಧ್ಯೇಯದೆರಕವನೆರೆವ ಬಾ
ಸಂಘಟಿತ ಸಮರಸ ಸಮಾಜದ ದವಲ ಚರಿತೆಯ ಬರೆವ ಬಾ
ಗುಬ್ಬಿ ಮರಿಗಳು ಗರುಡ ಬಲದಲಿ ಭೂಮಿ ಗಗನವನಾಳಲಿ
ದಿಗ್ದಿಗಂತದಿ ಭರತಮಾತೆಯ ಕೀರ್ತಿಗಾನವು ಮೊಳಗಲಿ          || 2 ||

ಹಾರ ಹೊಗಳಿಕೆ ಪದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಮೋಹಜಾಲಕೆ ಸಿಲುಕದೆ
ನಿಂದೆ ಪರಿಭವ ಭಯ ನಿರಾಸೆಗೆ ಅಳುಕದೆ ಮನ ಕಲುಕದೆ
ಇರಲಿ ಹೃದಯದೊಳೊಂದೆ ಹಂಬಲ ತಾಯಿನಾಡಿನ ವೈಭವ
ಸುರಿದು ಜೀವನ ದುಡಿದು ಕ್ಷಣಕ್ಷಣ ಪಡೆಯೊ ಧನ್ಯತೆಯಾನುಭವ  || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code