ಮಜಲ್ ಕಂಡೊಡ್ ಕಬಡಿ ಕಣೊಲೆಡ್ (ತುಳು ಹಾಡು)

ಮಜಲ್ ಕಂಡೊಡ್ ಕಬಡಿ ಕಣೊಲೆಡ್
ಪುಡೆರ್ದ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಜವನೆರ್
ಕುಡರಿ ರಾಮನ ಬಳಿದ ಜೋಕುಲು
ಕುಡೊರ ಲಕ್ಕ್‌ದ್ ಉಂತ್‌ದೆರ್ || ಪ ||

ಸೇರ್ ಕಳಸೆಡ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ್
ಮಾರೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಣ್ಣುಂದು
ಪೊಣ್ಣು ಮಣ್ಣ್‌ಲ್ ದೇವೆರೆಂದ್‌ದ್
ನಂಬ್‌ದ್ ನಡತ್‌ನ ಮಣ್ಣುಂದು || 1 ||

ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣ್‌ಗ್ ತತ್ತ್ ನಡತ್ಂಡ
ಒಪ್ಪುನೆಂಚಗೆ ಪಣ್‌ಲೆಯೆ
ಪಚ್ಚೆ ಕದಿರ್‌ಡ್ ಮುಳ್ಳು ಬಲ್ಲೆನ್
ಬುಡ್‌ಪುನೆಂಚಗೆ ಪಣ್‌ಲೆಯೆ || 2 ||

ಕತ್ತಿ ಕಡ್‌ಸಲೆ ಭರ್ಜಿ ಬೆತ್ತೊಲು
ಪೊಕ್ಕಡೆತ್ತ್‌ಯೆ ದೀಪುನ
ಸತ್ಯ ಧರ್ಮೊಗು ಕುಂದ್ ತೋಜಿಂಡ
ಕಡ್ತ್ ಕಟ್ಟುವ ತೋರಣ || 3 ||

ಅರ್ಥ: ಬೆಟ್ಟು ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಬಡಿ ಪ್ರಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ (ಸಂಘಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ) ಯುವಕರು ಸೇರಿ (ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡಿ ಆಟವಾಡಿ) ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಶುರಾಮನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ತರುಣರು ಮತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೇರು ಕಳಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ರತ್ನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ವೈಭವದ ನಾಡು ನಮ್ಮದು. ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ದೈವಸಮಾನ ಎಂದು ಪೂಜ್ಯಭಾವನೆಯಿಂದ ಕಾಣುವ ನೆಲವಿದು.
ಹಚ್ಚ ಹಸುರಿನ ಪೈರಿನ ನಡುವೆ ಬೆಳೆದ ಮುಳ್ಳು, ಕಳೆ ಕೀಳುವಂತೆ ಈ ತಾಯ್ನೆಲಕ್ಕೆ ನಿ?ಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳದವರನ್ನು ನಾವು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.
ಕತ್ತಿ, ಕಡ್ಸಲೆ, ಭರ್ಜಿ, ಬೆತ್ತ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಡುವುದಲ್ಲ, ಸತ್ಯ-ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಕುಂದುಂಟಾದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲೂ ನಾವು ಸಿದ್ಧ (ವೈರಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೋರಣ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code