ಪಠಾಮಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಿತ್ಯಂ

ಪಠಾಮಿ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ನಿತ್ಯಂ ವದಾಮಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸದಾ |
ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಸಮ್ಯಕ್ ವಂದೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತರಂ ||

ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಪ್ರಸಾರಾಯ ನೈಜಂ ಸರ್ವಂ ದದಾಮ್ಯಹಮ್ |
ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಸದಾ ಭಕ್ತೋ ವಂದೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತರಂ ||

ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಕೃತೇ ಜೀವನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಕೃತೇ ಯಜನ್ |
ಆತ್ಮಾನಮಾಹುತಂ ಮನ್ಯೇ ವಂದೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತರಂ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code