ಧ್ಯೇಯ ಧರೆಗೆ ಇಳಿದಿದೆ

ಧ್ಯೇಯ ಧರೆಗೆ ಇಳಿದಿದೆ
ವೀರ ತರುಣರ ಕರುಳಿಗೆ
ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲು ಇರುಳನು
ಧರೆಗೆ ಹರಡಲು ಬೆಳಕನು || ಪ ||

ಶಪಥವೆಂದು ಬಿಡುವೆವು
ಧರೆಯ ಶಾಂತಿಗೆ ದುಡಿವೆವು
ವೀರಹನುಮನೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯು
ಭಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ ಧಾತ್ರಿಯು || 1 ||

ಧರ್ಮ ಸಾಧನೆ ಪಥವಿದು
ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯದ ನಾಡಿದು
ಜಯದ ದುಂಧುಬಿ ಮೊಳಗಿದೆ
ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಲು || 2 ||

ವೀರ ತರುಣರೆ ಬನ್ನಿರಿ
ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಕೆ ದುಡಿಯಿರಿ
ವೀರ ಕಂಡ ಕನಸನು
ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ನನಸನು || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code