ದೇವಿಭುವನ ಮನ ಮೋಹಿನಿ (ರಚನೆ – ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಗೋರ್)

ದೇವಿಭುವನ ಮನ ಮೋಹಿನಿ
ನಿರ್ಮಲ ಸೂರ್ಯ ಕರೋಜ್ವಲ ಧರಣಿ
ಜನಕ ಜನನಿ ಜನನಿ………ಜನನಿ || ಪ ||

ನೀಲ ಸಿಂಧು ಜಲ ಧೌತಚರಣ ತಲ
అనిల ವಿಕಂಪಿತ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಚಲ
ಅಂಬರ ಚುಂಬಿತ ಫಾಲ ಹಿಮಾಲಯ
ಶುಭ್ರ ತುಷಾರ ಕಿರೀಟಿನಿ || 1 ||

ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾತ ಉದಿತತವಗಗನೆ
ಪ್ರಥಮ ನಾಮರವ ತವ ತಪೋವನೆ
ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಸಾರಿತ ತವವನ ಪವನೆ
ಜ್ಞಾನ ಧರ್ಮ ಹಿತ ಕಾವ್ಯ ಕಾರಿಣಿ || 2 ||

ಚಿರಕಲ್ಯಾಣ ಮಯೀತುಮಿ ಧನ್ಯೆ
ದೇಶ ವಿದೇಶೇ ವಿಚಲಿತ ಅನ್ಯೆ
ಜಾಹ್ನವಿ ಜಮುನಾ ವಿಕಲತ ಕೊರುಣಾ
ಪುಣ್ಯ ಪೀಯೂಷ ಸ್ತನ್ಯ ವಾಹಿನಿ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code