ಜಯ ಭಾರತೀ ವಂದೇ ಭಾರತೀ

ಜಯ ಭಾರತೀ ವಂದೇ ಭಾರತೀ || ಪ ||

ಸರ್ ಪೇ ಹಿಮಾಲಯ ಕಾ ಛತ್ರ ಪೇ
ಚರಣೋ ಮೇ ನದಿಯಾ ಏಕತ್ರ ಹೇ
ಹಾಥೋ ಮೇ ವೇದೋಂ ಕೇ ಪತ್ರ ಹೈ
ದೇಶ್ ನಹೀ ಐಸಾ ಅನ್ಯತ್ರ ಹೈ || 1 ||

ಧೂನೇ ಸೇ ಪಾವನ ಯೇ ವ್ಯೋಮ ಹೈ
ಘರ ಘರ ಮೇ ಹೋತಾ ಜಹಾಂ ಹೋಮ ಹೈ
ಪುಲಕಿತ ಹಮಾರೇ ರೋಮ ರೋಮ ಹೈ
ಆದಿ ಅನಾದಿ ಶಬ್ದ ಓಂ ಹೈ || 2 ||

ಇಸ್ ಭೂಮೀ ಪೆ ಜನ್ಮ ಲಿಯಾ ರಾಮ ನೇ
ಗೀತಾ ಸುನಾಯಾ ಯಹಾಂ ಶ್ಯಾಮ ನೇ
ಪಾವನ್ ಬನಾಯಾ ಚಾರೋ ಧಾಮ ನೇ
ಸ್ವರ್ಗ್ ಭೀ ನಚಾಯಾ ಇಸ್ ಕೇ ಸಾಮನೇ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code