ಜಯ ಜಯ ಜನನಿ ಮಂಗಲಕರನೀ – (ಬೆಂಗಾಲಿ)

ಜಯ ಜಯ ಜನನಿ ಮಂಗಲಕರನೀ
ದs ನುಜ ದಲನಿ ಭಾರತಮಾ
ನಮೋ ನಮೋ ನಮ ಜಗತ ಜನನೀ
ಬೀರ ಪ್ರಸs ಬಿನಿ ಭಾರತಮಾ || ಪ ||

ಮಸ್ತಕ ಶೋಭಿತ ಶುಭ್ರ ಹಿಮಾಚಲ
ಚರಣ ಚೂಮಿಛೆ ಬಿಮಲ ಸಿಂಧು ಜಲ
ಗಂಗಾ ಜಮುನಾ ಉಚ್ಛಲ ಛಲ ಛಲ
ಬೊಕ್ಕೆ ದs ಲೆ ತವ ಭಾರತಮಾ || 1 ||

ಶಕ್ತಿಶಾಲಿನೀ ದುರ್ಗಾ ತೂಮಿ
ಬಿಭಬರ್ಪಲಿನೀ ಲಖ್ಕೀ ತೂಮಿ
ಗ್ಯಾನ ದಾಯಿನೀ ಬಿದ್ದಾ ತೂಮಿ
ದ್ವೇಷ ಕ್ಲೇಷ ಹರಿ ಭಾರತಮಾ || 2 ||

ಕಲ್ಲಾನೀ ತುಮಿ ಜಗತೇರ ಮಿತ್ರ
ಧರ್ಮಭೂಮಿ ತುಮಿ ಪೂತ ಪವಿತ್ರ
ಶಮ್ಮ ಶಾಂತ ತವ ಜೀವನ ಚಿತ್ರ
ಚಿರವಂದಿತ ತುಮಿ ಭಾರತಮಾ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code