ಜಯ ಜಯವೆನ್ನಿರಿ ಭಾರತಿಗೆ

ಜಯ ಜಯವೆನ್ನಿರಿ ಭಾರತಿಗೆ
ಜನಹೃನ್ಮಂದಿರ ದೇವತೆಗೆ || ಪ ||

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯೊಳು ಉರಿಗಣ್ ತೆರೆದಿವೆ
ಸುಪ್ತ ಹಿಮಾಚಲ ಶೃಂಗಗಳು
ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯ ತಟದಿಂ ಹೊರಟಿವೆ
ಎತ್ತರದೆಡೆಗೆ ರಥಾಂಗಗಳು
ಡಮ ಡಮ ಡಮರು – ನಾದ ಶುಭಂಕರ
ಮಾರ್ದನಿಗೊಳುತಿದೆ ದೆಸೆದೆಸೆಗೆ || 1 ||

ಸಾಗರ ಸಂಗಮ ದಾಟಿದ ಜಂಗಮ
ವಿವೇಕ ಬೋಧಿಸೆ ಜಗದಗಲ
ಕಾಲಡಿ ಶಂಕರ ಗೌರಿಶಂಕರ
ಪೂಜೆಗೆ ಒಯ್ದನು ಹೃತ್ಕಮಲ
ಹಿಂದುತ್ವದ ಹೂಂಕಾರ ಶಿವಂಕರ
ಪೌರುಷ ತುಂಬುತೆ ಎದೆ‍ಎದೆಗೆ || 2 ||

ರಾಷ್ಟ್ರಚಿರಂತನ ಕೇಶವ ಚಿಂತನ
ಕೋಟಿ ಹೃದಯಗಳ ಅರಳಿಸಿವೆ
ವೈಭವ ಸಿಂಹಾಸನದಲಿ ಮಾತೆಯ
ಕಾಣುವ ಆಸೆಯು ಕೆರಳುಸುತಿವೆ
ವಿಶ್ವ ವಿಜಯ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿರಂತರ
ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದ ಜತೆಜತೆಗೆ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code