ಗ್ರಾಮೇ ನಗರೇ ಸಮಸ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರೇ (ರಾಗ : ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ)

ಗ್ರಾಮೇ ನಗರೇ ಸಮಸ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರೇ
ರಚಯೇಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭವನಂ
ರಚಯೇಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭವನಮ್ || ಪ ||

ಇಷ್ಪಿಕಾಂ ವಿನಾ ಮೃತ್ತಿಕಾಂ ವಿನಾ
ಕೇವಲ ಸಂಭಾಷಣಾ ವಿಧಯಾ
ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಭಾಷಣಾ ಕಲಯಾ
ರಚಯೇಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭವನಮ್ || 1 ||

ಶಿಶು ಬಾಲಾನಾಂ ಸ್ಮಿತಮೃದುವದನೆ
ಯುವ ಯುವತೀನಾಂ ಮಂಜುಭಾಷಣೇ
ವೃದ್ಧ ಗುರೂಣಾಂ ವತ್ಸಲ ಹೃದಯೇ
ರಚಯೇಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭವನಮ್ || 2 ||

ಅರುಣೋದಯತಃ ಸುಪ್ರಭಾತಂ
ಶುಭರಾತ್ರಿ ನಿಶಿ ಸಂವದೇಮ
ದಿವಾ ನಿಶಂ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಚನೇನ
ರಚಯೇಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭವನಮ್ || 3 ||

ಸೋದರ ಸೋದರಿ ಭಾವ ಬಂಧುರಂ
ಮಾತೃ ಪ್ರೇಮತೋ ಬಹುಜನ ರುಚಿರಂ
ವಚನ ಲಲಿತಂ ಶ್ರವಣ ಮಧುರಂ
ರಚಯೇಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭವನಮ್ || 4 ||

ಮೂಲಶಿಲಾ ಸಂಭಾಷಣಮಸ್ಯ
ಹಿಂದು ಜನೈಕ್ಯ ಶಿಖರಮುನ್ನತಂ
ಸೋಪಾನಂ ಶ್ರವಣಾದಿ ವಿಧಾನಂ
ರಚಯೇಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭವನಮ್ || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code