ಕ್ರಾಂತದರ್ಶಿ ಕೇಶವಾನೀ (ಮರಾಠಿ)

ಕ್ರಾಂತದರ್ಶಿ ಕೇಶವಾನೀ
ದಿವ್ಯ ಸ್ವಪ್ನ ಪಾಹಿಲೇ
ಭರತಭೂಚೇ ತೇಜ ಅವಘೇ
ದಶದಿಶಾನಾ ಫಾಕಲೇ || ಪ ||

ಜಾಗಲಾ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಯೇ ಥೇ
ಪ್ರಕಟಲೀ ಜಾಜ್ವಲ್ಯ ನಿಷ್ಠಾ
ಚೇತಲೀ ಕೋಟೀ ಮನೀಹೀ
ಟಾಕುನೀ ಖೋಟ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ
ವಿಕಸಣಾರ್ಯಾ ಯಾ ಮನಾನಾ
ಸಂಘರೂಪಿ ಅರ್ಪಿಲೇ || 1 ||

ವಿಕಸಲೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಯೇ ಥೇ
ವೇದಹೀ ವ್ಯವಹಾರ ಹೋತೀ
ಬಹರಲೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೇ ಥೇ
ದೇವುನೀ ಸಾರೀ ಕಸೋಟಿ
ವಿಕಸಣಾರೇ ಜ್ಞಾನ ತೇಹೀ
ಸಂಘಸೂತ್ರೀ ಗುಂಫಿಲೇ || 2 ||

ಬಂಧು ತೇಚೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾತೆ
ಹೃದಯ ಹೃದಯೀ ಜೋಡಿಲೇ
ಭೇದಭಾವೇ ತೋಡುನೀಯಾ
ಐಕ್ಯತೇಥೇ ನಾಂದಿಲೇ
ಏಕತೇಚೀ ಹೀ ತುತಾರಿ
ಕೇಶವಾಚಾ ಮಂತ್ರ ಬೋಲೇ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code