ಏಕತೆ ಸಾರುವ ಸೂತ್ರದಿ ಸೇರುವ

ಏಕತೆ ಸಾರುವ ಸೂತ್ರದಿ ಸೇರುವ

ಬನ್ನಿರಿ ಭೋಗವ ತ್ಯಜಿಸುತಲಿ

ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಚರಣದ ಸೇವೆಗೆ

ದಣಿಯದ ಶಕ್ತಿಯ ಗಳಿಸುತಲಿ           || ಪ ||

 

ಅನುಪಮ ಕಾರ್ಯಕೆ ಅರ್ಪಿತ ಬದುಕಿನ

ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯವ ಬೆಳೆಸುತಲಿ

ತರತಮ ಭಾವದ ಕತ್ತಲ ನೀಗಿ

ಮಾನವ ಸ್ವರ್ಗವ ಸೃಜಿಸುತಲಿ          || 1 ||

 

ದೇಹದ ಗುಡಿಯಲಿ ಧ್ಯೇಯವು ಬೆಳಗಲಿ

ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆಗೆ ಎಡೆಗೊಡದೆ

ಕಾಯಕೆ ದೃಢತೆಯ ಚಿತ್ತಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ

ತುಂಬುವ ಸಂಘದ ನೆಲೆ ಬಿಡದೆ      || 2 ||

 

ಸಮರದ ಕಲಿಗಳ ಸಾಧಕ ಸಂತರ

ಶಸ್ತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ತೊರೆಯದಿರಿ

ಕೇಶವ ಮಾಧವ ತೋರಿದ ಮಾರ್ಗದಿ

ಸಾಗುತ ಗುರಿಯನು ಮರೆಯದಿರಿ       || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code