ಆರತಿ ಭಾರತಿ ಜಯ ಭಾರತಿ ನಿನ್ನಡಿಗೆ

ಆರತಿ ಭಾರತಿ ಜಯ ಭಾರತಿ ನಿನ್ನಡಿಗೆ
ಮುದದಲಿ ಆರತಿ ಬೆಳಗುತ
ಬೆಳಗುವೆ ಭಾರತಿಗೆ, ಆರತಿ ಭಾರತಿಗೆ || ಪ ||

ಮೂಡುತ ರವಿಕಿರಣ, ಭೂತಾಯಿಗೆ ಜೀವಕಣ
ರವಿ ಶಶಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಾಗಿ
ಆರತಿ ಬೆಳಗುವೆವು. ಮಂಗಳಾರತಿ ಬೆಳಗುವೆವು || 1 ||

ಋಷಿ ಮುನಿಜನ ಜನನೀ, ಕೃಷಿಜನ ದೇವಿಯು ನೀ
ರಸಋಷಿ ಕವಿಗೂ ಮಾತೇ
ನಿನ್ನಯ ಅಡಿಗಳಿಗೆ, ಆರತಿ ಬೆಳಗುವೆವು || 2 ||

ಅಮೃತ ಸಮಜಾತೇ, ಕ್ಷೀರಾಮೃತವನು ಕೊಡುವೆ
ಗೋಪಬಾಲಗೋಮಾತೆ
ನಿನ್ನಯ ಅಡಿಗಳಿಗೆ, ಆರತಿ ಬೆಳಗುವೆವು || 3 ||

ಹಳ್ಳಿಯ ಪರಿಸರವ ಎಂದೂ ಶುಚಿಯಾಗಿರಿಸುವೆವೂ
ಕಸವನೆ ರಸವನು ಮಾಡಿ
ಗ್ರಾಮವ ಬೆಳೆಸುವೆವು ಆರತಿ ಬೆಳಗುವೆವು || 4 ||

ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಪಣವನು ತೊಡುತಿಹೆವು
ಕೃಷಿಯನ್ನು ತೊರೆಯದೆ ಎಂದೂ
ಗೋವನು ಕಾಯುವೆವು, ಆರತಿ ಬೆಳಗುವೆವು || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code