ಯುವಜನಾಂಗ ಹೋ ಹೋ

ಯುವಜನಾಂಗ ಹೋ ಹೋ ಯುವಜನಾಂಗ ಹೋ
ಯುವಜನಾಂಗವೇಳುತಿಹುದು ರಣದ ಭೇರಿ ಕಹಳೆಗೆ
ಯಶೋಗಾನ ಕೇಳುತಿಹುದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎರೆದು ಬಾಳಿಗೆ || ಪ ||

ಹಚ್ಚಿ ಉರಿ ಪರಾನುಕರಣೆ ಹೀನ ತತ್ವ ಭ್ರಾಂತಿಗೆ
ಧ್ಯೇಯ ಹಿಡಿದು ದಾರಿ ನಡೆದು ತುಷ್ಟಿಪುಷ್ಟಿ ಶಾಂತಿಗೆ || 1 ||

ಸ್ಮರಣೆಯರಳಿ ಕೆರಳುತಿಹುದು ದಗ್ಧ ಚಿತೆಯ ಚೇತನ
ಮಥಿಸುತಿಹುದು ಕಥಿಸುತಿಹುದು ನೆನಪು ಚಿರ ಪುರಾತನ || 2 ||

ಬಾರಿ ಬಾರಿ ನಡೆಯಲಿಹುದು ವೈರಿ ಕುಲದ ಮರ್ದನ
ದೈವ ಬಲದ ಕೈಗೆ ಜಯವು ಸತ್ಯನಿತ್ಯನೂತನ || 3 ||

ವರವಿಶಾಲ ಭರತಭುವಿಗೆ ವಿಜಯಪರ್ವ ಬರುತಿದೆ
ನವನವೀನ ಶೌರ್ಯವರಳಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಕ ತರುತಿದೆ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code