ಯುಗ ಯುಗ ಕಾ ಹೈ ಯಹ ಸಿಂಹಾಸನ

ಯುಗ ಯುಗ ಕಾ ಹೈ ಯಹ ಸಿಂಹಾಸನ
ಆಜ ಪುನರ್ ಹೋ ಗಯಾ ಸಚೇತನ || ಪ ||

ಉಜ್ವಲ ಅಪನೀ ಪರಂಪರಾ ಕಾ
ಪ್ರತೀಕ ಮಂಗಲ ಯಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾ
ಹುವಾ ಭಾರತೀಯ ಹೃದಯೋ ಮೇ ಕಾ
ಸ್ವಪ್ನ ಆಜ ಸಾಕಾರ ಚಿರಂತನ || 1 ||

ಜನತಾ ಸಬ ಹೋಗಯೀ ಸಂತ್ರಸ್ತಿತ
ಶಾಸನ ಭೀ ಮದಭರಾ ಅಪರಿಮಿತ
ಲೋಕಪಾಲ ವಿಷ್ಣು ಕಾ ಪ್ರತೀ ಸೇ
ಜನ್ಮ ಹುವಾ ಲೇ ಹಾಥ ಸುದರ್ಶನ || 2 ||

ಸಾಧು ಹೃದಯ ಮೇ ಅನುಶಾಸನ ಭರ
ರಾಷ್ಟ್ರಧರ್ಮವಹ್ನಿ ಕೋ ಪೂಕಕರ
ಉಗ್ರ ತಪಸ್ಯಾ ಕೀ ಥೀ ತುಮನೇ
ಆಜ ಉಸೀ ಕೇ ಪೂರ್ತಿಕಾ ದಿನ || 3 ||

ದುಷ್ಕೃತ ಆಜ ಹುಯೇ ಹೈ ದಂಡಿತ
ಸಾಧು ಹುಯೇ ಹೈ ನಿರ್ಭರ ರಕ್ಷಿತ
ಧರ್ಮರಾಜ್ಯ ಅವತೀರ್ಣ ಹುವಾ ಹೈ
ಪ್ರಗಟ ಹುವಾ ಹೈ ಪುನರಪಿ ನಂದನ || 4 ||

ಸಿಂಹಾಸನ ವಿಕ್ರಮಶಾಲಿ ಹೋ
ಚಿರಗೌರವಯುತ ಬಲಶಾಲಿ ಹೋ
ಇಸೀ ಲಿಯೇ ಕಟಿಬದ್ಧ ಹುಯೇ ಹಮ
ಯಹೀ ಹಮಾರಾ ಸರ್ವಸಮರ್ಪಣ || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code