ಯುಗ ಪರಿವರ್ತನ ಕರನೇ ಕೋ

ಯುಗ ಪರಿವರ್ತನ ಕರನೇ ಕೋ ಅಬ ಧ್ಯೇಯ ಮಾರ್ಗ ಪರ ಚಲನಾ ಹೈ
ವಿಶ್ವ ಪಟಲ ಪರ ಭಾರತ ಮಾ ಕಾ ಫಿರ ಸೇ ಶೌರ್ಯ ದಿಖಾನಾ ಹೈ || ಪ ||

ಸಮಯ ಚಲೇಗಾ ಅಪನೆ ಢಂಗ್ ಸೇ ಅವಿಚಲ ಗತಿ ಅಪನಾನಾ ಹೈ
ಗ್ರಾಮ ನಗರ ಔರ್ ಡಗರ ಡಗರ ಪರ ಭಕ್ತಿಭಾವ ಪ್ರಗಟಾನಾ ಹೈ
ಹೃದಯಧರಾ ಪರ ಭಾರತ ಮಾ ಕಾ ಉಜ್ವಲ ಚಿತ್ರ ಬನಾನಾ ಹೈ || 1 ||

ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇ ಗೀತಾ ಸುನ ಜ್ಯೋ ಅರ್ಜುನ ಥೇ ಕಟಿಬದ್ಧ ಹುಯೇ
ಶಾಖಾಸ್ಥಲ ಪರ ಉಸೀ ರೀತಿ ಸೇ ನವ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರೇ
ಸ್ನೇಹ ಭರೇ ಭಾವೋ ಸೇ ಪುನರಪಿ ಅರ್ಪಣ ಭಾವ ಜಗಾನಾ ಹೈ || 2 ||

ಕೇಶವ ಮಾಧವ ಕೇ ಸಪನೋ ಕೋ ಪೂರಾ ಕರ ದಿಖಲಾನಾ ಹೈ
ಸಂಘ ಶಕ್ತಿ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಜಗಕೋ ದರ್ಶನ ಭವ್ಯ ಕರಾನಾ ಹೈ
ಹಿಂದು ಔರ್ ಹಿಂದುತ್ವಭಾವ ಸೇ ಭಗವಾಧ್ವಜ ಫಹರಾನಾ ಹೈ || 3 ||

One thought on “ಯುಗ ಪರಿವರ್ತನ ಕರನೇ ಕೋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code