ಏಕ ಸಾಥ ಉಚ್ಚಾರ ಕರೇ

ಏಕ ಸಾಥ ಉಚ್ಚಾರ ಕರೇ ಹಮ ಐಸಾ ವ್ಯವಹಾರ ಕರೇ
ಏಕ ಮಂತ್ರ ಕಾ ಘೋಷ ಕರೇ ಕೃಣ್ವಂತೋ ವಿಶ್ವಮಾರ್ಯಂ || ಪ ||

ಆಜ ನಹೀ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಮಯಸೇ ಮಂತ್ರ ಹಮಾರಾ ಸಾಥೀ
ದೂರ ದೂರ ತಕ ಫೈಲಾಯಿಥೀ ಆರ್ಯ ಧರ್ಮ ಕೀ ಖ್ಯಾತಿ
ಕಾಲಚಕ್ರ ಜಬ ಘೂಮ ಪಡಾ ತಬ ಲಕ್ಷ ಹುವಾ ಥಾ ಓಝಲ್
ಜಾಗ ಉಠೀ ಹೈ ದೃಷ್ಟಿ ಹಮಾರಿ ರಹೀ ನಹೀ ಅಬ ಓಝಲ್
ದಿವ್ಯ ದೃಶ್ಯ ಸಂದೇಶ ಸ್ಮರೇ ಹಮ ಐಸಾ ವ್ಯವಹಾರ ಕರೇ || 1 ||

ವೇದ ಔರ ಉಪನಿಷತ್ ಸಿಖಾತೆ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಮಾರಾ
ರಾಮ ಕಥಾ ಗೀತಾ ಸಿಖಲಾತೀ ಜೋ ಗಂತವ್ಯ ಹಮಾರಾ
ಮಿಲೇ ವಿಶ್ವವೇ ದೂರ ದೂರ ತಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೇ ಬಿಖರೇ ಅವಶೇಷ
ಕರತೇ ಪ್ರೇರಿತ ಕರೋ ಪುನಃ ತುಮ ಬಿಖರತ ಜಾಗೃತಿ ಕೇ ಸಂದೇಶ
ಪೂಜನಸೇ ಅವಕಾಶ ಭರೇ ಹಮ ಐಸಾ ವ್ಯವಹಾರ ಕರೇ || 2 ||

ಅಖಿಲ ವಿಶ್ವ ಮೇ ಏಕ ಬಾರ ಫಿರ ಉನ್ನತ ಭಗವಾ ಡೋಲೇ
ಅಖಿಲ ವಿಶ್ವ ಮೇ ಏಕ ಬಾರ ಫಿರ ಆರ್ಯಧರ್ಮ ಕೀ ಜೈ ಬೋಲೇ
ವೇದೋ ಕೇ ಅನುಶೀಲನ ಸೇ ಹಮ ಅವಿಷ್ಕಾರ ನಿತನಯೇ ಕರೇ
ದುನಿಯಾ ಕಾ ಮಾನವ ಭಾರತ ಕಾ ಆರಾಧನ ಔರ ನಮನ ಕರೇ
ಜಗ ಅಪನಾ ಉದ್ಧಾರ ಕರೇ ಹಮ ಐಸಾ ವ್ಯವಹಾರ ಕರೇ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code