ಏಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾ ಚಿಂತನ ಮನ ಮೇ

ಏಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾ ಚಿಂತನ ಮನ ಮೇ
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನತಾ ಕೀ ಜಯ ಹೋ
ಭಾರತ ಜನನಿ ಏಕ ಹೃದಯ ಹೋ        || ಪ ||

ಸ್ನೇಹ ಸಿಕ್ತ ಮಾನಸ ಕೀ ವಾಣೀ
ಗೂಂಜೇ ಗಿರಾ ಯಹೀ ಕಲ್ಯಾಣೀ
ಚಿರ ಉದಾರ ಭಾರತ ಕೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಸದಾ ಅಭಯ ಹೋ, ಸದಾ ಅಜಯ ಹೋ   || 1 ||

ಮಿಟೇ ವಿಷಮತಾ ಸರಸೇ ಸಮತಾ
ರಹೇ ಮೂಲ ಮೇ ಮೀಠೀ ಮಮತಾ
ತಮಸಕಾರಿ ಮಾ ಕೋ ವಿದೀರ್ಣಕರ
ಜನಜನಕಾ ಪಥ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಹೋ      || 2 ||

ಏಕ ಧರ್ಮ ಭಾಷಾ ವಿಭಿನ್ನ ಪರ್
ಏಕ ರಾಗ ಅಂತರ್ ಮೇ ಸಜಕರ್
ಝಂಕೃತ ಕರೇ ಹೃದಯ ತಂತ್ರೀ ಕೋ
ಸ್ನೇಹ ಭಾವ ಪ್ರಾಣೋ ಮೇ ಲಯ ಹೋ   || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code