ಯಹ ದೇಶ ಹಿಂದೂ ವೀರೋ ಕಾ

ಯಹ ದೇಶ ಹಿಂದೂ ವೀರೋ ಕಾ ರಾಣಾ ಜೈಸೆ ರಣಧೀರೋ ಕಾ || ಪ ||

ಯಹಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ ಹುಯೆ ಔರ್ ಭೀಮಕರ್ಣ ಬಲವಾನ ಹುಯೆ
ಗಾಂಡೀವ ಧನುಷಧಾರೀ ಅರ್ಜುನ, ಭಯ ರಹಾ ಥಾ ಜಿನಕೇ ತೀರೋ ಕಾ || 1 ||

ಮೇವಾಡ್‍ಪತಿ ಪರತಾಪ ಪಿತಾ ದಿಯಾ ಭಾರತಪರ ಸರ್ವಸ್ವ ಲುಟಾ
ಅಕಬರ ಭೀ ಥಾ ಜಿಸೇ ಮಾನ್‍ಚುಕಾ ಜೋ ಭೂಖಾ ಥಾ ಜಹಗೀರೋ ಕಾ || 2 ||

ಅಬ ಸಮಯ ನಹೀ ಹೈ ಸೋನೇ ಕಾ ಯೋಹಿ ಬಾತೋ ಮೆ ಖೋನೇ ಕಾ
ಉಠ ಭಾರತ ಕೋ ಗೈರೋ ಸೇ ಬಚಾ ಲೋ ತೋಡ ಡಾಲ ಜಂಜೀರೋ ಕಾ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code