ಯಹ ದೇಶ ಹಮಾರಾ ಪಾವನ

ಯಹ ದೇಶ ಹಮಾರಾ ಪಾವನ ಹೈ
ಯಹ ದೇಶ ಬಡಾ ಮನ ಭಾವನ ಹೈ || ಪ ||

ರವಿ ಚುಂಬಿತ ಕಿರಣೋ ಸೇ ಶೋಭಿತ
ಲೆಹರ ಲೆಹರ ಪುಲಕಿತ ಆನಂದಿತ
ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲ ಮಿದು ಅಂಚಲ ಜಿಸಕಾ
ಅನುಪಮ ರಮ್ಯ ಸುಹಾವನ ಹೈ ಯೆಹ || 1 ||

ಲೇ ಯುಗ ಯುಗ ಸೇ ಜ್ಞಾನ ಶಲಾಕಾ
ಫೆಹರಾತೇ ಹಮ ಮುಕ್ತಿ ಪಥಾ ಪರ
ಸಾರಿ ದುನಿಯಾ ಅಪನೀ ಜಿಸಕೀ
ರಿಮ ಝಿಮ ಸುಖ ಕಾ ಸಾವನ ಹೈ ಯೆಹ || 2 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code