ವಿಸ್ಮೃತಿಯ ಕಾರಿರುಳು

ವಿಸ್ಮೃತಿಯ ಕಾರಿರುಳು
ಭಾರತವ ಮುಸುಕಿರಲು
ಅಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಕಿರಣ || ಪ ||

ನಂಬಿಕೆಯ ಚಿತ್ತಾರ
ಗಗನಂಗಣದಿ ಬಿಡಿಸಿ
ತುಂಬಿಸಿತು ಹೊಂಬೆಳಕು ಅರುಣ ವರ್ಣ || 1 ||

ಸಂಘ ಸೂರ್ಯನು ಉದಿಸೆ
ಸಂಘಟಿಸೆ ಸಮರಸತೆ
ಹಿಂದು ಮನದಂಗಳದಿ ರಂಗವಲ್ಲಿ || 2 ||

ಅಸಮತೆಯ ಭಾರದಲಿ
ಬಸವಳಿದ ಭಾರತಿಗೆ
ಏಕರಸಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಕಲ್ಪ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code