ವಿಸ್ಮೃತಭೇದಾಃ ಸಂತೋ

ವಿಸ್ಮೃತಭೇದಾಃ ಸಂತೋ
ನಿರ್ಮಲಭಾವಾಪನ್ನಾಃ
ಏಕೀಭಾವಂ ಹೃದಯಾರೂಢಂ ಸತತಂ ಕುರ್ವಂತುss
ಭೋ ಭೋಃ, ಸತತಂ ಕುರ್ವಂತುss || || ವಿಸ್ಮೃತಭೇದಾಃ ||

ಪೂರ್ವಜ-ಮುನಿಜನ-ಕವಿಜನ-ವಾಂಛಾ ಸರ್ವೇಷಾಮೈಕ್ಯಮ್
ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತ್ವಿತಿ ಗಾನಂ ತೇಷಾಂ ಬಹು ಹೃದ್ಯಮ್ |
ಭಾಷಾ-ಧನ-ಮತ-ಜಾತಿ-ವಿಭೇದಃ ಹೃದಯೇ ಮಾ ಭವತು
ದುಃಖಿತ-ದೀನ-ಜನಾನುನ್ನೇತುಂ ಹಸ್ತಾಂ ಪ್ರಸರಂತುss
ಭೋ ಭೋ, ಹಸ್ತಾಃ ಪ್ರಸರಂತುss || || ವಿಸ್ಮೃತಭೇದಾಃ ||

ಗಂಗಾ-ತುಂಗಾ-ಕಾವೇರಿ-ಜಲಮಸ್ಮಾಕಂ ಮತ್ವಾ
ಕೃತಸಂಕಲ್ಪಾಃ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ತುಮ್ ಆಲಸ್ಯಂ ಹಿತ್ವಾ |
ಸುವರ್ಣಪುಷ್ಪಾಂ ಪೃಥಿವೀಮೇತಾಂ ಕ್ರಷ್ಟುಮ್ ಆಯಾಂತು
ಪ್ರವಹತು ಕಾಮಂ ಸ್ವೇದಸ್ರೋತಃ, ಧೈರ್ಯಂ ಮಾ ಜಹತುss
ಭೋ ಭೋ, ಧೈರ್ಯಂ ಮಾ ಜಹತುss || || ವಿಸ್ಮೃತಭೇದಾಃ ||

ಘರ್ಷಣ-ಲುಂಠನ-ವಂಚನ-ಹನನಂ ಪ್ರಲಯಂ ಸಂಯಾತು
ಸ್ನೇಹಸ್ರೋತಃ ಪ್ರವಹತು ಭ್ರಾತುರ್ಭಾವೋ ಹೃದಿ ಲಸತು |
ಅನಿಲಃ ಸಲಲಿಮ್ ಅನಲಃ ಸರ್ವಂ ಸರ್ವೇಷಾಮೇಕಂ
ಪ್ರವಹತಿ ರಕ್ತಮಭಕ್ತಂ ಮಾತುಃ ಭೇದೋ ಮಾ ಭವತುss
ಭೋ ಭೋ, ಭೇದೋ ಮಾ ಭವತುss || || ವಿಸ್ಮೃತಭೇದಾಃ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code