ವಿಶ್ವಮಂಗಲ ಸಾಧನಾ ಕೇ

ವಿಶ್ವಮಂಗಲ ಸಾಧನಾ ಕೇ ಹಮ ಹೈ ಮೌನ ಪುಜಾರೀ
ಆರಾಧಕ ಹೈ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಕೇ ಅಕ್ಷಯ ಟೀಕ ಹಮಾರೀ
ಹಮ ಹೈ ಮೌನ ಪುಜಾರೀ        || ಪ ||

ವಿವಿಧ ಪಂಥ ಮತ ದರ್ಶನ ಶೈಲಿ
ಭಾಷಾ ರೀತ ವಿಧಾನ ಪ್ರಣಾಲಿ
ಏಕ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ ಕೀ
ಭವ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಹ ಸಾರೀ
ಹಮ ಹೈ ಮೌನ ಪುಜಾರೀ                 || 1 ||

ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಕೇ ಪೀಛೇ ಸಬ ನರ
ಭಾಗ ರಹೇ ಹೈ ಸುಧ ಬುಧ ಖೋಕರ
ಧರ್ಮ ಭಾವ ಸೇ ದೂರ ಕರೇಂಗೆ
ವಿಕೃತಿ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರೀ
ಹಮ ಹೈ ಮೌನ ಪುಜಾರೀ                 || 2 ||

ಬಲಹೀನೋ ಕೋ ನಹೀ ಪೂಛತಾ
ಬಲವಾನೋ ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪೂಜತಾ
ಸಂಘಶಕ್ತಿ ಯುಗಸತ್ಯ ಆಜ ಹೈ
ಮಾನವತಾ ಹಿತಕಾರೀ
ಹಮ ಹೈ ಮೌನ ಪುಜಾರೀ                 || 3 ||

ಸಂಘಶಕ್ತಿ ಯಹ ವಿಜಯಶಾಲಿನೀ
ಖಲಸಂಹಾರಕ ಧರ್ಮರಕ್ಷಿಣಿ
ನಯೇ ವಿಶ್ವ ಕಾ ಸೃಜನ ಕರೇಗೀ
ಸಬ ಜನ ಮಂಗಲಕಾರೀ
ಹಮ ಹೈ ಮೌನ ಪುಜಾರೀ                 || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code