ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ಕೀ ಜಯ ಹೋ

ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ಕೀ ಜಯ ಹೋ ಜಯ ಹೋ ಏಕ್‍ ಹಮಾರಾ ನಾರಾ
ಋಷಿ ಮುನಿಯೋ ಕೀ ಸಂತತಿ ಹಮ್‍ ಹೈ ಉಚ್ಚಾದರ್ಶ ಹಮಾರಾ || ಪ ||

ನಿಯತ ಶಾಖಾ ಸಂಸ್ಕಾರೋ ಸೇ ಸೀಖೇ ಸಭೀ ನಿಯಮ ಅನುಶಾಸನ
ಸಮಾಜ ಪ್ರತಿಭಾ ಅಕ್ಷಯ ನಿಷ್ಠಾ ಕರೇ ಸಮರ್ಪಿತ ತನು ಮನ ಧನ ಹೋ
ಧರ್ಮಭೂಮಿ ಕಾ ಕಣ ಕಣ ತೃಣ ತೃಣ ಹೈ ಪ್ರಾಣೋ ಸೇ ಪ್ಯಾರಾ || 1 ||

ರೂಢಿ ಹುಯೀ ಥೀ ಔರ್ ವಿಷಮತಾ ಊಂಚ್ ನೀಚ ಕಾ ಭಾವ ಮಿಠಾಕರ್
ಸಂಘಟನಾ ಕೀ ಶಂಖಧ್ವನಿ ಹೋ ಬಂಧು ಬಂಧು ಕಾ ಭಾವ ಜಗಾಕರ್
ನವಜಾಗೃತಿ ಕಾ ಸೂರ್ಯ ಉಗಾದೇ ಹೈ ಸಂಕಲ್ಪ ಹಮಾರಾ || 2 ||

ಅಪನೀ ಶೀಲ ಪೌರುಷ ಸೇ ಕರೇ ಸಂಘಟಿತ ಹಿಂದೂ ಸಾರಾ
ಧರತೀ ಸೇ ಲೇಕರ್ ಅಂಬರ ತಕ್‍ ಗೂಂಜ್‍ ಉಠೇ ಜಯಕಾರ್ ಹಮಾರಾ
ಪ್ರತಿಫಲ ಚಿಂತನ ಧ್ಯೇಯ ದೇವ ಕಾ ಜೀವನ ಕಾ ಹಾಜ್ ಹಮಾರಾ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code