ವಿಶ್ವ ವಂದ್ಯೆ ಜಗಜ್ಜನನಿ

ವಿಶ್ವ ವಂದ್ಯೆ ಜಗಜ್ಜನನಿ ನಮನ ತಾಯಿ ಭಾರತಿ
ದಿವ್ಯ ಪ್ರಭೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸುಧೆಯ ಚಿರನವೀನ ಸಾರಥಿ || ಪ ||

ರಜತಗಿರಿಯ ಮುಕುಟದಲ್ಲಿ ತೋರುತಿಹುದು ನಿನ್ನ ಸೊಬಗು
ಪಾದಕಮಲ ತೊಳೆಯುತಿರುವ ಜಲಧಿಗುಂಟು ದಿವ್ಯಮೆರುಗು
ತುಂಬಿ ತೊನೆವ ಪೈರು ಪಚ್ಚೆ ಹಸಿರುಡುಗೆಯ ಚೆಲ್ವ ಬೆಡಗು
ಗಂಗೆ ತುಂಗೆ ಸಿಂಧು ಕಪಿಲೆ ಸುರನದಿಗಳ ತುಂಬು ಬಳುಕು || 1 ||

ಚೆಲುವಿನ ಖನಿ ಮಾತೆಗಂತೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಪುತ್ರರು
ಬಂಧ ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉಸಿರುಸಿರನು ಕೊಟ್ಟರು
ಅಪಮಾನವ ಸಹಿಸದಂಥ ಅಭಿಮಾನಿ ವೀರರು
ನಿನ್ನ ಮಂದಹಾಸದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯತೆಯನು ಕಂಡರು || 2 ||

ನಿನ್ನ ಒಡಲ ಮಕ್ಕಳಾಗೆ ಎಂಥ ಭಾಗ್ಯ ತಾಯೆ ನಮಗೆ
ವೇದದ ನೆಲೆ ಗೀತೆಯ ಸೆಲೆ ನವಚೇತನ ಬಾಳಿಗೆ
ಶತ್ರುಗಳನು ಗೆದ್ದ ಚರಿತೆ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ
ನಿನ್ನ ರೋಮ ಕೊಂಕದಿರಲು ಸಿದ್ಧರಿಹೆವು ಬಲಿಗೆ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code