ವಿಲಸತು ಸಾ ಮೇ ರಸನಾಗ್ರೇ

ವಿಲಸತು ಸಾ ಮೇ ರಸನಾಗ್ರೇ
ನಿವಸತು ಸಾ ಮೇ ಹೃದಯಾಬ್ಜೇ || ಪ ||

ಯಾ ವೈ ವಾಣೀ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿತ –
ಮುನಿಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತ-ವೇದಮಯೀ
ಯಾ ಚ ಪರಾಶರಮುನಿ ಮನುಮುಖ್ಯ-
ಸ್ಮೃತಿ-ವಿಸ್ತಾರಿತ-ಧರ್ಮಮಯೀ || 1 ||

ಯಾ ವೈ ವಾಣೀ ವಲ್ಮನೀಕೋದ್ಭವ-
ಮುನಿಕೃತ-ರಘುವರ-ಚರಿತಮಯೀ
ಯಾ ವಾ ವೇದವ್ಯಾಸಮುಖೋದಿತ-
ಪಂಚಮವೇದ-ಪುರಾಣಮಯೀ || 2 ||

ಯಾ ವೈ ಜೈಮಿನಿ-ಕಪಿಲ-ಪತಂಜಲಿ-
ಗೌತಮಾದಿಕೃತ-ಶಾಸ್ತ್ರಮಯೀ
ಯಾ ವಾ ವೇದಾಂತಪ್ರತಿಪಾದಿತ-
ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಕ-ತತ್ತ್ವಮಯೀ || 3 ||

ಯಾ ವೈ ವಾಣೀ ಭಾರವಿ-ಬಾಣ-
ಪ್ರಮುಖ-ಕವೀಶ್ವರ-ಕಾವ್ಯಮಯೀ
ಯಾ ವೈ ರೂಪಕ-ಚಂಪೂ-ಮುಕ್ತಕ-
ಪುಣ್ಯದ-ವಿವಿಧ-ಸ್ತೋತ್ರಮಯೀ || 4 ||

ಯಾ ಖಲು ಭಾರತ-ಭೂ-ಪ್ರಾದೇಶಿಕ-
ಭಾಷಾನಿವಹ-ಪ್ರಾಣಮಯೀ
ಕೋಟ್ಯನುಕೋಟಿಷು ಭಾಷಾಸ್ವಪಿ ಯಾ
ಕೇವಲಮೇಕಾ ದೇವಮಯೀ || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code