ವಿಜಯೀ ವಿಶ್ವತಿರಂಗಾ ಪ್ಯಾರ

ವಿಜಯೀ ವಿಶ್ವ ತಿರಂಗಾ ಪ್ಯಾರ
ಝಂಡಾ ಊಂಚಾ ರಹೇ ಹಮಾರ                                || ಪ ||

ಸದಾ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ ಸಾನೆ ವಾಲ ಪ್ರೇಮ್ ಸುಧಾ ಬರ್‍ಸಾನೆ ವಾಲ
ವೀರೋ ಕೋ ಹರ್‍ಷಾನೇ ವಾಲ ಮಾತೃಭೂಮಿಕಾ ತನ್‍ಮನ್‍ಸಾರ        || 1 ||

ಶಾನ್‍ನ ಇಸ್ ಕೀ ಜಾನೆ ಪಾಯೆ ಚಾಹೆ ಜಾನ್ ಭಲೆ ಹಿ ಜಾಯೇ
ವಿಶ್ವ ವಿಜಯ್‍ಕರ್ ಕೇ ದಿಖ್ ಲಾಯೆ ತಬ್ ಹೋವೆ ಪ್ರಣ್‍ಪೂರ್ಣ್ ಹಮಾರ || 2 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code