ವಿಜಯ ಕಾ ಯಹ ಪರ್ವ ಆಯಾ

ವಿಜಯ ಕಾ ಯಹ ಪರ್ವ ಆಯಾ, ವಿಜಯ ಕಾ ವರದಾನ ಬನಕರ || ಪ ||

ಶಾಂತ ಜನ ಮನ ಸಿಂಧು ಮೇ ಉತ್ಸಾಹ ಕೀ ಲಹರೇ ಉಠಾತಾ
ಯುಗೋಂ ಕೀ ಚಿರ ಸುಪ್ತ ಸ್ಮೃತಿಯಾ ಕ್ಷುಬ್ಧ ಮಾನಸ ಮೇ ಜಗತಾ
ಪುಣ್ಯ ಮಾತೃಸ್ತವನ ಗೂಂಜಾ ಫಿರ ವಿಜಯ ಕಾ ಗಾನ ಬನಕರ || 1 ||

ಚತುರ್ದಿಕ ನಿಜ ಪ್ರಖರತಾ ಸೇ ಕ್ಷಾತ್ರ ಬಲ ಕಾ ತೇಜ ಜಾಗಾ
ಧಮನಿಯೋ ಮೇ ತೀವ್ರತಾ ಸೇ ಉಷ್ಣ ಶೋಣಿತ ವೇಗ ಜಾಗಾ
ದೇಶ ಕಾ ತಾರುಣ್ಯ ಜಾಗಾ ಶಕ್ತಿ ಕಾ ಸಮ್ಮಾನ ಬನಕರ || 2 ||

ಪಾಪ ಪ್ರೇರಿತ ಪತಿತ ಪಶುಬಲ ಹೋ ಅಸ್ಥಿರ ವಿಕಂಪಿತ
ಭೀತ ಮಾನವ ತ್ಯಕ್ತ ಭಯ ಹೋ ಮಾತೃಪದ ಮೇ ಹುವಾ ವಿನಮಿತ
ದೇವ ಭೂ ಕೀ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗೀ ಚಂಡಿಕಾ ಸಪ್ರಾಣ ಬನಕರ || 3 ||

ವಿಶ್ವ ನೇ ನಿಜ ನೇತ್ರ ಖೋಲೇ ಔರ ಪಾಯಾ ಏಕ ಸಾಧಕ
ಮೋಹಮಯ ಮಂಗಲ ಮಹಾಪಥ ಮೇ ರಹಾ ಕೋಯೀ ನ ಬಾಧಕ
ಶಕ್ತಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಿತ ಹುಯೀ ಫಿರ ಜಗದ್ಗುರು ಕಾ ಮಾನ ಬನಕರ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code