ವೀಣಾವಾದಿನೀ ವರ ದೇ

ವೀಣಾವಾದಿನೀ ವರ ದೇ
ಪ್ರಿಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ರವ ಅಮೃತ ಮಂತ್ರ ನವ ಭಾರತ ಮೇ ಭರ ದೇ           || ಪ ||

ಕಾಟ ಅಂಧ ಉರ ಕೇ ಬಂಧನಸ್ತರ, ಬಹಾ ಜನನಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ  ನಿರ್ಝರ
ಕಲುಷ ಭೇದ ತಮ ಹರ ಪ್ರಕಾಶ ಭರ, ಜಗಮಗ ಜಗ ಕರ ದೇ ವರ ದೇ      || 1 ||

ನವ ಗತಿ ನವ ಲಯ ತಾಲ ಛಂದ ನವ, ನವಲ ಕಂಠ ನವ ಜಲದ ಮಂದ್ರ ರವ
ನವ ನಭ ಕೇ ನವ ವಿಹಗ ವೃಂದ ಕೋ ನವ ಪರ ನವ ಸ್ವರ ದೇ ವರ ದೇ    || 2 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code