ವಯಂ ಹಿಂದುಸಂಜಾತಾಃ ಸರ್ವೇ

ವಯಂ ಹಿಂದುಸಂಜಾತಾಃ ಸರ್ವೇ, ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪುಣ್ಯಂ
ಪಾವನರಾಷ್ಟ್ರಂ, ಭಾವಯ ಶ್ರೇಷ್ಠಮ್ || ಪ ||

ಜನನಮಪಿ ದುರ್ಲಭಮತ್ರ
ದೈವಮಪಿ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಯತ್ರ |
ಕರ್ಮಫಲಾಪೇಕ್ಷಾಹೀನಾಃ
ಧರ್ಮೇ ನಿಷ್ಠಾಃ ಕರ್ಮಮುಖೇನ || 1 ||

ಅಸ್ಮಾಸು ನಾಸ್ತಿ ಚ ಭೇದಃ
ಅಸ್ಮಾಸು ನಾಸ್ತಿ ಚ ವಾದಃ
ಭಿನ್ನಮತಮ್ ಏಕೀಕೃತ್ಯ
ಸಂಗಚ್ಛೇಮಹಿ ಸಂವದೇಮಹಿ || 2 ||

ಮಮ ಜನನೀ ಭಾರತಮಾತಾ
ಪುತ್ರೋsಹಂ ಸೇವಾಕರ್ತಾ |
ಏವಮೇವ ಕೃತ್ವಾ ಭಾವಂ
ಸತ್ಯಂ ವದಾಮ ಚರಾಮ ಧರ್ಮಮ್ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code