ವಂದೌ ಶ್ರೀ ಜಗತ ವಂದ್ಯ

ವಂದೌ ಶ್ರೀ ಜಗತ ವಂದ್ಯ ಗುರು ಮಹಾನ ಭಗವಾ || ಪ ||

ಅರುಣ ಕಾಂತಿ ಯಜ್ಞರೂಪ, ಯಜ್ಞಜ್ವಾಲ ಸಮಸ್ವರೂಪ
ಬ್ರಹ್ಮತೇಜ ಧ್ವಜ ಅನೂಪ, ಸರ್ವಸೇವ್ಯ ಭಗವಾ || 1 ||

ತ್ಯಾಗ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಜ್ಞಾನ ಅರು ಸೇವಾ ಧರ್ಮ ಗಹನ
ಪೂತ ಹೃದಯ ಅಮರ ಗಾನ ಶಿವಸ್ವರೂಪ ಭಗವಾ || 2 ||

ಚಂದ್ರ, ಚಾಣಕ್ಯ, ಗುಪ್ತ, ವರ ವಿಕ್ರಮ, ಪರಮ ಭಟ್ಟ
ಶಿವ ಪ್ರತಾಪ ಗುರು ಪ್ರದೀಪ್ತ, ಮಖ ಶಿಖಾಂಕ ಭಗವಾ || 3 ||

ಶಂಕರ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಹಸ್ತ, ತುಲಸೀ ಕೇ ಪರಮ ಭಕ್ತ
ಗುರು ಸಮರ್ಥ ಸೇ ಪ್ರದತ್ತ, ವಿಜಯರೂಪ ಭಗವಾ || 4 ||

ಜನನೀ ಕೇ ಉಚ್ಚ ಭಾಲ – ಪರ ವಿಲಸೇ ಚಿರ ಮರಾಲ
ಯುಗಲ ಬಾಹು ವರ ವಿಶಾಲ, ಶಾಂತಿಕಾಯ ಭಗವಾ || 5 ||

ಹಿಮಗಿರಿ ಕೇ ತುಂಗ ಶೃಂಗ – ಪರ ಫಹರೇ ಶೋಣಿತಾಂಗ
ತದಾ ಹೃದಯ ಕೀ ಉಮಂಗ, ಮೂರ್ತ ರೂಪ ಭಗವಾ || 6 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code