ವಂದೌ ಶ್ರೀ ಭರತಭೂಮಿ

ವಂದೌ ಶ್ರೀ ಭರತಭೂಮಿ, ಸರ್ವ ಸೇವ್ಯ ಮಾತಾ || ಪ ||

ಚಂದನ ಸಮ ತಾಪ ಹರಿಣಿ, ಸಸ್ಯ-ಪೂರ್ಣ ಶ್ಯಾಮ ವರಣಿ
ವಿಪುಲ ಸುಜಲ ಸುಫಲ ಧರಣಿ, ಧವಲ ಸುಯಶ ಖ್ಯಾತಾ || 1 ||

ಹಿಮಗಿರಿ ಕೇ ತುಂಗ ಶೃಂಗ, ಕಿರೀಟ ಮುಕುಟ ಉತ್ತಮಾಂಗ
ಯುಗಲ ಬಾಹು ಕಚ್ಛ ವಂಗ, ಅಭಯ ವರ ಪ್ರದಾತಾ || 2 ||

ಸಿಂಧು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ದೇಶ, ಲಹರೇ ಯುಗ ಓರ ಕೇಶ
ಬದರೀ ವನ ಬನ ಸುವೇಶ, ವಿಮಲ ಬುದ್ಧಿ ದಾತಾ || 3 ||

ಮಧ್ಯ ದೇಶ ಮಧ್ಯ ದೇಶ, ವಿಂಧ್ಯಾಕಟಿ-ಪಟ ಸುವೇಶ
ಉದರ ವರ ವಿದರ್ಭ ದೇಶ, ಮದನ ಲಖಿ ಲಜಾತಾ || 4 ||

ಸಹ್ಯ-ಮಲಯ ಪಾದ ಪದ್ಮ, ಸಿಂಧು ಪೂಜಿತ ಚರಣ ಯುಗ್ಮ
ವಿನತ ವಿಶ್ವ ಮತಿ ಅನನ್ಯ, ಅಖಿಲ ಜಗತ ಮಾತಾ || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code